SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nový systém monitorovania biohospodárstva v EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) v spolupráci s ostatnými útvarmi Európskej komisie a externými odborníkmi vyvinulo nový systém monitorovania biohospodárstva v EÚ. Monitorovací systém pomôže zabezpečiť, aby európske biohospodárstvo účinne prispievalo k cieľom Stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva, Európskeho ekologického dohovoru a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Európska únia je odhodlaná transformovať európsku ekonomiku na ekonomiku s nízkymi emisiami, efektívne využívajúcu zdroje, ktorá zosúlaďuje požiadavky na potraviny, materiály a energiu s potrebou znižovať environmentálne tlaky. Európska stratégia v oblasti biohospodárstva sa zameriava na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva v Európe, ktoré bude schopné priniesť významné hospodárske a sociálne výhody a zároveň zabezpečiť prínosy pre životné prostredie.

Systém monitorovania, ktorý je zabudovaný do Znalostného centra EK pre biohospodárstvo, bude tvorcom politík poskytovať dôveryhodné údaje a spoľahlivé ukazovatele. Cieľom systému je sledovať pokrok pri dosahovaní piatich spoločenských výziev Stratégie EÚ v oblasti bioekonomiky na úrovni EÚ a členských štátov. Výzvy sú zamerané na oblasti životného prostredia, spoločnosti a ekonomiky, v celom hodnotovom reťazci a vo všetkých odvetviach prvovýroby. Účelom monitorovacieho systému je zdôrazniť synergie a kompromisy medzi týmito dimenziami.

Týmto spôsobom systém umožní jednoduchšie identifikovanie potenciálnych rizík a úskalí spojených s politickými rozhodnutiami a poskytne základ pre budúce politické rozhodnutia. To zabezpečí, že európske biohospodárstvo je skutočne udržateľné, obehové a účinne prispieva k dosiahnutiu Európskeho ekologického dohovoru (EU Green Deal) a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Viac informácií: