SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová výzva spoločného podniku EuroHPC na podporu rozvoja výskumu a inovácií

Aktualita

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC) zverejnil novú výzvu na predloženie návrhov na podporu rozvoja európskych nízko-výkonových procesorov a urýchľovačov HPC. Táto akcia doplní európsky hodnotový dodávateľský reťazec HPC a vytvorí v Európe špičkový superpočítačový ekosystém.

Výzva (H2020-JTI-EuroHPC-2020-02) bola vyhlásená v ročnom pracovnom pláne spoločného podniku EuroHPC na rok 2020 a nadväzuje na osobitnú dohodu o grante (EPI-SGA1: 826647), ktorou sa ustanovila Európska iniciatíva procesorov (European Processor Initiative ,EPI) v roku 2018.

EPI uľahčuje vývoj superpočítačových systémov s výkonnosťou na úrovni exascale, ktoré sú schopné vykonávať viac ako jeden bilión operácií za sekundu. Cieľom EPI je poskytnúť priemyslu v Európe konkurenčnú výhodu v oblasti procesorových technológií, ktoré sa môžu ďalej využívať v širokej škále aplikácií od strojárstva, vedy a biomedicínskeho priemyslu po automobilový priemysel, výrobu, financovanie a vznikajúce oblasti veľkých dát a inteligentných objektov.

S celkovým rozpočtom 35 miliónov EUR a očakávaním, že ho zúčastnené štáty EuroHPC a príjemcovia v projekte dorovnajú rovnakou sumou, sa táto výzva zameriava na fázu číslo 2  – navrhovanie a rozvoj európskych nízkoenergetických spracovateľov a súvisiacich technológií pre extrémne veľké výpočty, vysokovýkonnú analytiku údajov, umelú inteligenciu a vznikajúce aplikácie.

Vybraný návrh bude musieť vychádzať z výsledkov fázy číslo 1 projektu EPI a očakáva sa, že pokryje tieto témy:

  1. Vývoj druhej generácie nízkoenergetických systémov na všeobecné použitie,
  2. Vývoj druhej generácie systémov nízkoenergetického spracovania na urýchlenie konkrétnych aplikácií HPC a veľkých dát;
  3. Validácia prvej generácie jednotiek systému nízkoenergetického spracovania vyvinutých vo fáze 1 (a Fáza 2),
  4. Podpora platformy vývoja hardvéru a softvéru, ktorá je spoločná pre rôzne typy procesorov a akcelerátorov.

Vyvinuté technológie budú musieť preukázať synergie medzi vysoko výkonnými počítačmi (High Performance Computing, HPC) na úrovni exascale a novými počítačovými aplikáciami, napríklad v automobilovom priemysle.

Kľúčovými aspektmi pri hodnotení návrhov budú udržateľnosť, energetická účinnosť a ekonomická životaschopnosť vyvinutých riešení.

Výzva je otvorená do 12. januára 2021 a viac informácií o nej nájdete tu.

Budúce plány EuroHPC:

V septembri 2020 je očakávané  zverejnenie ďalšej výzvy (H2020-JTI-EuroHPC-2020-03) týkajúcej sa vzdelávania a školenia v oblasti vysokovýkonných výpočtov. Koordinačná a podporná akcia (Coordination and Support Action, CSA) zameraná na vývoj kvalitatívne kontrolovaného vzdelávacieho magisterského programu pre HPC celoeurópskeho dosahu. Program sa bude rozvíjať a spúšťať v úzkej spolupráci s hlavnými zúčastnenými stranami vrátane príslušných európskych aktérov v priemysle, kompetenčných centier HPC, centier excelentnosti HPC a PRACE s cieľom riešiť konkrétne potreby priemyslu v oblasti HPC.

Súvislosti

Spoločný podnik EuroHPC bol založený nariadením Rady EÚ z roku 2018. Do iniciatívy je v súčasnosti zapojených 32 európskych krajín, ktoré združujú svoje zdroje so zdrojmi EÚ a partnermi súkromného sektora, s cieľom učiniť EÚ svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Poslaním spoločného podniku EuroHPC je vývoj, nasadenie, rozšírenie a údržba integrovanej svetovej triedy superpočítačovej a dátovej infraštruktúry v EÚ, a tiež rozvoj a podpora vysoko konkurenčného a inovatívneho HPC ekosystému.

Cieľom spoločného podniku EuroHPC je začiatkom roku 2021 vybaviť EÚ petascalovou infraštruktúrou (schopnou dosiahnuť aspoň 1015 výpočtov za sekundu), ktorá je predchodcom exascalových superpočítačov (schopných dosiahnuť aspoň 1017 výpočtov za sekundu) a vyvinúť potrebné technológie a aplikácie na dosiahnutie plne exascalových schopností v priebehu rokov 2022/2023.

Zdroj: Európska komisia