SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová stratégia EÚ pre chemické látky

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 14. októbra 2020 prijala Európska komisia stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Táto stratégia je prvým krokom smerujúcim k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok, ktorý bol oznámený v Európskej zelenej dohode.

Stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. Zároveň sa dbá na to, aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie a mohli prinášať všetky výhody bez toho, aby poškodzovali planétu a súčasné a budúce generácie.

Cieľom stratégie je výrazne zvýšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivými chemickými látkami. Medzi hlavné iniciatívy patrí najmä:

  • postupné vyraďovanie spotrebiteľských výrobkov, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, čistiace prostriedky, materiály prichádzajúce do styku s potravinami a textílie, najškodlivejších látok, medzi ktoré patria okrem iného endokrinné disruptory (t.j chemické látky, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém zvierat a ľudí), chemikálie, ktoré ovplyvňujú imunitné a dýchacie systémy, a perzistentné (ťažko odbúrateľné znečisťujúce) látky, ako sú perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky (PFAS), pokiaľ ich použitie nie je preukázané ako nevyhnutné pre spoločnosť,
  • minimalizovanie a nahrádzanie prítomnosti látok vzbudzujúcich obavy vo všetkých výrobkoch, pričom sa uprednostnia tie kategórie výrobkov, ktoré ovplyvňujú zraniteľné skupiny obyvateľstva, a tie, ktoré majú najväčší potenciál pre obehové hospodárstvo,
  • riešenie kombinovaného účinku chemických látok (koktailový efekt) lepším zohľadnením rizika, ktoré pre ľudské zdravie a životné prostredie predstavuje každodenná expozícia širokej škále chemických látok z rôznych zdrojov,
  • zaručenie toho, aby výrobcovia a spotrebitelia mali prístup k informáciám o obsahu chemických látok a bezpečnom používaní, a to zavedením požiadaviek na informácie ako súčasť iniciatívy v oblasti udržateľnej produktovej politiky.

Bezpečnejší a udržateľnejší chemický priemysel je okrem nevyhnutnosti aj veľkou ekonomickou príležitosťou, nakoľko by mal priemyslu EÚ priniesť celosvetovo konkurencieschopnosť pri výrobe a používaní bezpečných a udržateľných chemických látok.  Opatreniami ohlásenými v stratégii sa podporia priemyselné inovácie, aby takéto chemikálie boli na trhu EÚ bežným štandardom a referenciou aj v celosvetovom meradle. 

Európska komisia bude podporovať aj normy bezpečnosti a udržateľnosti na celom svete, najmä tým, že pôjde príkladom a bude propagovať koherentný prístup zameraný na to, aby sa nebezpečné látky, ktoré sú v EÚ zakázané, nevyrábali na účely vývozu.

 Súvislosti 

V roku 2018 bola Európa druhým najväčším výrobcom chemikálií (16,9 % predaja). Chemický priemysel je štvrtý najväčší priemysel v EÚ a priamo zamestnáva približne 1,2 milióna ľudí. Až 59 % vyrobených chemikálií sa dodáva priamo do iných odvetví vrátane zdravotníctva, stavebníctva, automobilového priemyslu, elektroniky či textilného odvetvia. Očakáva sa, že svetová produkcia chemických látok sa do roku 2030 zdvojnásobí a pravdepodobne sa zvýši aj už rozšírené používanie chemických látok vrátane spotrebiteľských výrobkov.

EÚ má sofistikované právne predpisy o chemikáliách, ktoré vytvorili najvyspelejšiu vedomostnú základňu o chemikáliách na svete a zriadili vedecké orgány, ktoré sa venujú posudzovaniu rizika a nebezpečnosti chemických látok. EÚ takisto dokázala znížiť riziká pre ľudí a životné prostredie spôsobené niektorými nebezpečnými chemikáliami, ako sú karcinogény.

Politika EÚ v oblasti chemických látok sa však musí ďalej posilňovať, aby sa zohľadnili najnovšie vedecké poznatky a obavy občanov. Mnohé chemické látky môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie – a to aj pre budúce generácie. Môžu zasahovať do ekosystémov a oslabiť odolnosť ľudí či ich schopnosť reagovať na vakcíny. Štúdie zamerané na biomonitoring človeka v EÚ poukazujú na rastúci počet rôznych nebezpečných chemikálií v ľudskej krvi a telesnom tkanive vrátane určitých pesticídov, biocídov, liekov, ťažkých kovov, zmäkčovadiel a spomaľovačov horenia. Bolo dokázané, že kombinovaná prenatálna expozícia viacerým chemikáliám vedie k pomalšiemu rastu plodu a nižšej pôrodnosti.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Viac informácií: