SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nová stratégia EÚ na zníženie emisií metánu

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Iné
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 14. októbra 2020 predstavila Európska komisia stratégiu EÚ na zníženie emisií metánu. Stratégia je súčasťou Európskej zelenej dohody.

Metán má po oxide uhličitom druhý najväčší podiel na zmene klímy, znečisťuje lokálne ovzdušie a spôsobuje tak vážne zdravotné problémy. Na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality kontinentu do roku 2050, ako aj na podporu stratégie Komisie zameranej na dosiahnutie nulového znečistenie je preto nevyhnutné začať riešiť problém s emisiami metánu.

Jednou z priorít stratégie je zlepšiť meranie a vykazovanie emisií metánu. Komisia tiež podporí založenie medzinárodného strediska pre monitorovanie emisií metánu v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie, Koalíciou pre klímu a čisté ovzdušie a Medzinárodnou agentúrou pre energiu. Satelitný program EÚ s názvom Copernicus ďalej zlepší dohľad, pomôže odhaliť najväčších znečisťovateľov na celom svete a zistiť, kde dochádza k veľkým únikom metánu.

Táto stratégia prináša legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v sektoroch energetiky, poľnohospodárstva a odpadu, ktoré sa podieľajú na približne 95 % emisií metánu súvisiacich s ľudskou činnosťou na celom svete:

  • Pre sektor energetiky sa navrhne povinnosť zlepšiť zisťovanie únikov a ich opravy v rámci plynárenskej infraštruktúry a zvážia sa právne predpisy na zákaz bežného spaľovania prebytočného plynu a odplyňovania. Komisia preskúma možné normy, ciele alebo stimuly, pokiaľ ide o dovoz energie do EÚ, ako aj nástroje na ich presadzovanie.
  • V sektore poľnohospodárstva sa zlepší vykazovanie a podporia sa príležitosti na zníženie emisií pomocou spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom výmeny najlepších postupov v oblasti inovačných technológií. K dosiahnutiu cieľov prispeje aj cielený výskum technológií, riešenia blízke prírode a zmeny v stravovaní. Organický odpad vyprodukovaný ľuďmi a v poľnohospodárstve, ktorý nie je recyklovateľný, možno spolu s tokmi zvyškov použiť na výrobu bioplynu, biomateriálov a biochemikálií, čo zvýši zdroje príjmov vo vidieckych oblastiach a zabráni emisiám metánu.
  • V sektore odpadu sa plánuje zlepšiť riadenie skládkového plynu s cieľom využiť jeho potenciál na uplatnenie v energetike a zároveň znížiť emisie. V snahe zabrániť tvorbe metánu je kľúčové znížiť ukladanie biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach na minimum. Komisia takisto zváži navrhnutie ďalšieho výskumu o technológiách na premenu odpadu na biometán.

Komisia bude spolupracovať aj s medzinárodnými partnermi EÚ v snahe dosiahnuť zníženie emisií v celom dodávateľskom reťazci. Okrem toho preskúma nariadenie o spoločnom úsilí a zváži rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice o priemyselných emisiách, aby sa vzťahovala aj na sektory produkujúce metán, ktoré ešte nie sú v jej rozsahu pôsobnosti zahrnuté.

Súvislosti

Metán má na molekulárnej úrovni väčší vplyv na otepľovanie ako oxid uhličitý. Podieľa sa na tvorbe troposférického ozónu, znečisťuje lokálne ovzdušie, čo spôsobuje vážne zdravotné problémy. Metán sa na konci svojho životného cyklu premieňa na oxid uhličitý a vodnú paru, čo ďalej prispieva k zmene klímy. Zníženie emisií metánu preto pomáha spomaliť zmenu klímy, ako aj zlepšiť kvalitu ovzdušia.

V posúdení vplyvu plánu cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 sa dospelo k záveru, že na zvýšenie úrovne ambícií znížiť emisie skleníkových plynov na aspoň 55 % do roku 2030 by bolo potrebné intenzívnejšie úsilie týkajúce sa riešenia emisií metánu. Hoci EÚ doma vyprodukuje 5 % celosvetových emisií metánu, ako hlavný dovozca energie na celom svete a ako silný hráč v sektoroch poľnohospodárstva a odpadu podporí zavedenie opatrení na medzinárodnej úrovni.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií: