SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Májový bulletin komisárky Gabriel vyzdvihuje spoločnú reakciu na koronavírus

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelanie a mládež, Mariya Gabriel, sa v májovom vydaní svojho mesačného informačného bulletinu zameriava na výskumné činnosti EÚ zamerané na boj proti koronavírusu SARS-CoV-2. Zdôrazňuje kľúčovú úlohu výskumníkov a inovátorov v tejto dobe, dôležitosť úzkej spolupráce v celej EÚ a mimo nej, ako aj potrebu naďalej podporovať otvorenú vedu a zásady otvoreného prístupu. Medzi konkrétne opatrenia a opatrenia, na ktoré poukázala komisárka Gabriel, patrí online darcovská konferencia Coronavirus Global Response, prostredníctvom ktorej sa podarilo získať 7,4 miliardy EUR od darcov na celom svete, vrátane 1 miliardy EUR z rozpočtu programu Horizont 2020.

Suma vo výške 1 miliárd EUR z programu Horizont 2020 sa delí na:

 • 450 miliónov EUR na vývoj vedeckých riešení na testovanie, liečbu a prevenciu proti koronavírusu a na vývoj zdravotníckych systémov;
 • Záruka EK vo výške 400 miliónov EUR poskytnutá Európskou investičnou bankou na financovanie opatrení v boji proti COVID-19 vo fáze pred komerčným využitím (vrátane rozšírenia príslušných výrobných zariadení);
 • 150 miliónov EUR na prelomové inovácie na boj s COVID-19 v rámci schémy Akcelerátor Európskej rady pre inovácie (EIC)

Okrem toho komisárka víta podporu, ktorú ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum poskytli prvému akčnému plánu „ERAvsCorona“ na virtuálnom zasadnutí 7. apríla 2020. Európska dátová platforma COVID-19 pre výskumných pracovníkov už bola spustená a Spoločné výskumné centrum (JRC) spravuje jedinečnú databázu, ktorá sumarizuje efektívne opatrenia v boji s COVID-19.

Prečítajte si: