SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

JRC ponúka prístup k jadrovým výskumným infraštruktúram

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvorilo 11 výziev s uzávierkou do 30. septembra a 15. októbra 2020 na prístup k jadrovým výskumným infraštruktúram.

  • Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA)
[Uzávierka: 15/10/2020]
  • European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)
[Uzávierka: 15/10/2020]
  • Actinide User Laboratory (ActUsLab)
[Uzávierka: 30/09/2020]

Tri najmodernejšie laboratóriá sa nachádzajú v Karlsruhe a sú určené na výskum aktinidových materiálov. Aktinidové prvky sú základom jadrových technológií v oblasti energií, prieskumu vesmíru alebo zdravotníctva. Vedci budú môcť vykonávať výskum s cieľom pomôcť vyvinúť nové jadrové zariadenia alebo materiály.

JRC sprístupní aj štyri zo svojich európskych zariadení na meranie údajov o jadrovej reakcii a rozklade v meste Geel. Takéto merania pomáhajú zvyšovať bezpečnosť jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom a zvyšujú rádiologickú ochranu občanov a životného prostredia. V Pettene poskytujú štyri výskumné infraštruktúry hosťujúce príležitosti v laboratóriách na mechanické skúšky v okolitom a korozívnom prostredí od kryogénnych po vysoké teploty v makro a mikro škále. Vedci majú možnosť preskúmať vlastnosti materiálov, mechanické a korózne vlastnosti a charakteristiky, aby sa infraštruktúra reaktorov stala bezpečnejšou.

Podrobnejšie informácie

Podmienky a kritériá pre prístup k infraštruktúram:

  • vedúce inštitúcie a inštitúcie používateľov (definícia tu) musia pochádzať z členského štátu EÚ alebo krajiny pridruženej k výskumnému programu Euratom (iba Švajčiarsko a Ukrajina);
  • vedúca inštitúcia musí byť z univerzity, výskumnej alebo verejnej inštitúcie alebo z malého a stredného podniku (MSP);
  • etické hľadiská  v súlade s právom EÚ, najmä s čl. 19 nariadenia (EÚ) 1291/2013 a príslušných zákonov a iných právnych predpisov v členských štátoch EÚ;
  • formulár na predkladanie návrhov musí byť kompletný a je v súlade s pokynmi.

Novinka: JRC môže poskytnúť finančný alebo nepeňažný príspevok na podporu používateľov s cieľom pokryť ich cestovné a stravné náklady súvisiace s  pobytom používateľov, s výhradou dostupnosti finančných prostriedkov, personálu a iných zdrojov používateľom z užívateľských inštitúcií lokalizovaných v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k výskumnému programu Euratom (iba Švajčiarsko a Ukrajina).

Zdroj: ERA Portál Slovensko