SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Jedenásta edícia V4 tréningu pre projektových manažérov

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Iné

V dňoch 28., 29. a 31. marca 2022 sa uskutočnila jarná edícia školenia pre projektových manažérov z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Školenie je zamerané na projekty aktuálneho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027).

Podujatie bolo opäť otvorené aj pre ďalšie krajiny, a tak sa školenia zúčastnilo celkovo 37 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v krajinách V4, Estónska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Rumunska a Cypru.

Na organizácii sa podieľala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO), Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO) a Styčná agentúra Poľskej akadémie vied (PolSCA). Spoločným cieľom týchto subjektov je zvyšovanie národnej účasti v európskych programoch pre výskum, vývoj a inovácie a zviditeľňovanie regiónu v Bruseli.

Hlavnou ambíciou školenia bolo zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením ich povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa. 

Vďaka organizácii mohli účastníci absolvovať intenzívny 3-dňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z Generálnych riaditeľstiev a Výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe.

Nové programové obdobie a program Horizont Európa sú v súčasnosti v plnom prúde. Rečníci z európskych inštitúcií a ďalší odborníci preto prostredníctvom svojich príspevkov odovzdali účastníkom prehľad o európskom ekosystéme financovania výskumu a inovácií alebo o synergiách medzi programom Horizont Európa a programom Erasmus+, najmä v rámci iniciatívy Európske univerzity a akcií Marie Sklodowska-Curie. Účastníci sa mali možnosť zoznámiť s fungovaním projektovej kancelárie na úspešnej belgickej univerzite ULB alebo si vypočuť tipy a triky od riešiteľov úspešných projektov z predchádzajúceho rámcového programu Horizont 2020.

Účastníci si tiež vypočuli prednášky o programoch vytvárania spolupráce naprieč Európskym výskumným priestorom (ERA), akými sú napríklad nástroje programu Horizont Európa pre šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (Widening) a o možnostiach využitia ďalších iniciatív, akými sú napríklad aktivity COST. Taktiež sa diskutovalo nástrojoch na komunikáciu, šírenie a využívanie výsledkov projektov, otvorenom prístupe k výskumným dátam (tzv. open science) a finančných aspektoch riadenia projektov programu Horizont Európa.

Nechýbala ani prezentácia venovaná komitológii a systému prípravy pracovných programov v rámci programových výborov programu Horizont Európa, informatívna sekcia o miere účasti krajín V4 v programe a omnoho viac.

Aj táto edícia podujatia, napriek jeho online forme, vytvorila priestor pre profesionálny networking účastníkov. Vytváranie kontaktov medzi účastníkmi bolo podporené pomocou online platformy, ako aj krátkej seba prezentácie počas interaktívneho workshopu v skupinách zameraného na zoznámenie sa, výmenu osobných skúseností, odporúčaní či tipov a trikov pre úspešnú participáciu v medzinárodných projektoch a pri príprave inštitucionálnych plánov rodovej rovnosti.

Sedem slovenských účastníkov a účastníčok zastupovalo tieto inštitúcie:

  • Slovenská akadémia vied;
  • Technická univerzita v Košiciach;
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave;
  • Univerzita Komenského v Bratislave;
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.

Ďalšie školenie projektových manažérov krajín V4 sa bude konať na jeseň 2022. Jeho náplň bude aktualizovaná podľa spätnej väzby prevzatej od účastníkov a jeho forma bude rešpektovať príslušné zdravotnícke opatrenia v EÚ.

Celý program školenia nájdete tu.

Zverejnené 31.3.2022, slord