SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Jarný balík európskeho semestra: odporúčania pre koordinovanú reakciu na pandémiu koronavírusu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
related media

Európska komisia dňa 20. mája 2020 predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých všetkým členským štátom EÚ poskytla usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zamerala sa v nich na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu.

Tieto odporúčania sa odvíjajú okolo dvoch základných cieľov: z krátkodobého hľadiska ide o zmiernenie vážnych negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu a z krátkodobého až strednodobého hľadiska o dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu.

Balík európskeho semestra s novým zameraním

V ročnej stratégii udržateľného rastu načrtla Komisia stratégiu rastu založenú na podpore konkurencieschopnej udržateľnosti, ktorá povedie k vytvoreniu hospodárstva v prospech ľudí a planéty. Po vypuknutí krízy spôsobenej koronavírusom je táto stratégia i naďalej nanajvýš dôležitá. Odporúčania sa vzťahujú na štyri dimenzie konkurencieschopnej udržateľnosti – stabilitu, spravodlivosť, environmentálnu udržateľnosť a konkurencieschopnosť – a zároveň kladú osobitný dôraz na zdravie. V odporúčaniach je zohľadnený aj záväzok Komisie začleniť do európskeho semestra ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, keďže ponúkajú integrovaný rámec, ktorého súčasťou sú otázky verejného zdravia či sociálne, environmentálne a hospodárske aspekty.

Odporúčania sa týkajú takých oblastí, ako sú investície do verejného zdravia a odolnosti sektora zdravotníctva, zachovanie zamestnanosti prostredníctvom podpory príjmu dotknutých pracovníkov, investície do ľudí a zručností, podpora podnikateľského sektora (najmä malých a stredných podnikov) a opatrenia proti agresívnemu daňovému plánovaniu a praniu špinavých peňazí. Oživenie musí ísť ruka v ruke s investíciami, aby sa charakter hospodárstva EÚ prispôsobil digitálnej a zelenej transformácii.

Fiškálne odporúčania pre jednotlivé krajiny sú tento rok kvalitatívne a odchyľujú sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa uplatňovali za bežných okolností.

Odporúčania pre Slovensko

Dokument s odporúčaniami pre SR nájdete tu.

Vybrané pasáže týkajúce sa oblasti výskumu, vývoja a inovácií:

 • Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie sa vzhľadom na odlišné modely špecializácie a nedostatky v infraštruktúre v jednotlivých regiónoch pravdepodobne prejavia nerovnomerne. Z toho vyplýva značné riziko zväčšovania regionálnych rozdielov na Slovensku, najmä medzi hlavným mestom a západným Slovenskom na jednej strane a východným a juhovýchodným Slovenskom na strane druhej. (Odsek 9)
 • V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 je teraz ešte dôležitejšie, aby Slovensko pokračovalo v riešení štrukturálnych problémov vo svojom systéme zdravotnej starostlivosti. (Odsek 18)
 • Kríza zvýšila potrebu rozvíjať digitálne zručnosti obyvateľstva vrátane digitálnych zručností učiteľov. Pretrvávajú problémy týkajúce sa rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu, keďže úroveň základných zručností študentov, ako aj ich celkové výsledky sú výrazne ovplyvnené ich sociálno-ekonomickým zázemím. (Odsek 20)
 • Lepšia spolupráca medzi podnikmi, výskumným sektorom, akademickou obcou a verejným sektorom môže podporiť výmenu vedomostí a zručností a pomôcť spoločnostiam pri inováciách a rozvíjaní nových pracovných a výrobných schopností. (Odsek 22)

Ďalšie kroky

Koordinovaná európska hospodárska reakcia má zásadný význam z hľadiska oživenia hospodárskej činnosti, zmierňovania škôd na hospodárskej a sociálnej štruktúre či z hľadiska znižovania rozdielov a nerovnováh. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti je preto kľúčovým prvkom stratégie oživenia.

Komisia v tejto súvislosti vyzýva Radu EÚ, aby schválila tieto odporúčania pre jednotlivé krajiny. Zároveň vyzýva členské štáty, aby uvedené odporúčania v plnom rozsahu a včas vykonali.

Celá tlačová správa v slovenskom jazyku je k dispozícii tu.

Viac informácií: