SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

IGLO ERA in Action: Prvé skúsenosti s Horizontom 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia výskumných organizácií z viacerých členských a asociovaných krajín, ako aj z Európskej komisie. Cieľom workshopu bolo otvoriť diskusiu k prvým skúsenostiam, ktoré majú výskumníci v Horizonte 2020. Diskusia sa zamerala na štyri základné oblasti:

 1. Definovanie výziev v pracovnom programe
 2. Technické apsekty Participant Portalu
 3. Hodnotenie projektov
 4. Zrozumiteľnosť právnych dokumentov, príručiek a modelovej grantovej zmluvy.

Závery z workshopu si môžete stiahnuť tu.