SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Globálna reakcia na koronavírus: prísľub ďalších finančných prostriedkov v hodnote 6,15 miliardy EUR

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Coronavirus Global Response: EU launches pledging effort ...

Na darcovskom samite kampane s názvom „Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť“, ktorý dňa 27. júna 2020 zorganizovala Európska komisia a organizácia Global Citizen, sa podarilo získať prísľuby na dodatočné finančné prostriedky vo výške 6,15 mld. EUR na vývoj vakcíny, testov a liečby koronavírusu a zabezpečenie spravodlivého prístupu k nim. Zo získaných prostriedkov sa takisto podporí obnova hospodárstva v najnestabilnejších regiónoch a spoločenstvách sveta.

Táto suma zahŕňa prísľub Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 4,9 mld. EUR v partnerstve s Európskou komisiou a 485 mil. EUR, ktoré prisľúbili členské štáty EÚ. Celkové prísľuby v rámci darcovského maratónu Globálnej reakcie na koronavírus, ktorý 4. mája otvorila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, tak dosiahli sumu 15,9 mld. EUR.

Na samite sa zúčastnilo 40 vlád, ktoré sa zaviazali zabezpečiť všeobecný prístup k liekom proti koronavírusu. Takisto sa zaviazali spravodlivo a náležite pomôcť pri obnove spoločenstiev, ktoré boli vážne zasiahnuté pandémiou. Samit ako ukážka celosvetovej solidarity vyústil v záväzky, ktoré viedli k zabezpečeniu výrobnej kapacity na viac ako 250 miliónov dávok vakcín pre krajiny so strednými a nižšími príjmami.

Suma 4,9 mld. EUR sa pridáva k 2 mld. EUR, ktoré EIB prisľúbila 4. mája. Financie sa použijú na obnovu hospodárstva, zvyšovanie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a plnenie cieľov udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách mimo EÚ v rámci globálnej reakcie EÚ na boj proti pandémii (tzv. Tím Európa).

Európska investičná banka v partnerstve s Komisiou, so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a s Koalíciou pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie zostavuje databázu investičných projektov, v rámci ktorých sa pracuje na vývoji a zvýšení výroby vakcín proti koronavírusu, testov a liečebných prostriedkov. Toto úsilie dopĺňa činnosť EIB v oblasti zdravia a pripravenosti na pandémiu tak v rámci EÚ, ako aj mimo nej. EIB vypracovala súbor projektov na financovanie vo výške približne 6 mld. EUR v sektoroch zdravotníctva a vedy o živej prírode.

V posledných mesiacoch EIB oznámila nové memorandum o porozumení podpísané s WHO, dohodu o poradenstve s CEPI, spoluprácu s izraelskou inovačnou agentúrou a dohodu o financovaní na 50 mil. EUR so spoločnosťou Pluristem na vývoj postupov na získanie vakcíny na koronavírus, rozvojové financovanie pre BioNTech a posilnenú spoluprácu s Programom OSN pre ľudské sídla.

Súvislosti

Kampaň s názvom „Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť“ sa začala 28. mája pod záštitou predsedníčky Ursuly von der Leyen. Touto kampaňou sa otvára nová kapitola globálnej reakcie na koronavírus zameranej na všeobecný prístup k cenovo dostupnému očkovaniu, liečbe a testovaniu. Európska komisia ňou odpovedá na globálnu výzvu k činu v boji proti pandémii, ktorú 24. apríla 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia spolu s vládami a ďalšími partnermi.

Zo sumy 15,9 mld. EUR, ktorú sa podarilo zabezpečiť od 4. mája, prisľúbili členské štáty, Komisia a Európska investičná banka 11,9 mld. EUR. Z týchto 11,9 mld. EUR sa 6,5 mld. EUR podarilo získať medzi 4. a 28. májom. Viac informácií o týchto záväzkoch a konkrétnych vyčlenených sumách nájdete v dokumente Otázky a odpovede.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií:

Pozrite si aj: