SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Expertná skupina navrhuje prístup pre monitorovanie európskych partnerstiev

Aktualita

Oblasti
  • Európske výskumno-inovačné partnerstvá

Začiatkom roka 2021 zriadila Európska komisia Expertnú skupinu na podporu strategického procesu koordinácie pri vytváraní nového rámca riadenia európskych partnerstiev v oblasti výskumu a inovácií. Skupina sa zaoberá otázkami súvisiacimi s realizáciou tohto procesu a podporou lepšej dôkazovej základne pre strategické diskusie o novej partnerskej politike a prostredí.

Expertná skupina teraz zverejnila prvú z troch správ slúžiacich na podporu európskych partnerstiev s názvom „A robust and harmonised framework for reporting and monitoring European Partnerships in Horizon Europe. Európska komisia môže vďaka tejto správe začať rozvíjať systémy monitorovania európskych partnerstiev a podávania správ o ich činnosti.

Skupina expertov sa v rámci vydanej správy zamerala na vypracovanie rámca na podávanie správ a monitorovanie pokroku dosiahnutého všetkými formami európskych partnerstiev. Rámec obsahuje individuálny prístup („ukazovatele špecifické pre partnerstvá“) a prístup z hľadiska politiky („spoločné ukazovatele“), pričom sú oba v súlade so systémom monitorovania programu Horizon Europe a jeho kľúčovými cieľmi.

Dobre fungujúci systém podávania správ a monitorovania európskych partnerstiev s kvalitnými údajmi a dôkazmi je potrebný na posúdenie ich prínosu k cieľom politiky EÚ a na preukázanie ich pridanej hodnoty v porovnaní s inými nástrojmi programu Horizon Europe. Je tiež potrebný na prípravu dvojročnej monitorovacej správy a neskôr na vyhodnotenie programu Horizon Europe.

Práca expertnej skupiny vychádza z odporúčaní ad hoc pracovnej skupiny ERAC pre partnerstvá (2018) a dočasného fóra pre partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií (2019 – 2020).

Viac informácií:

Zverejnené 19.7.2021, slord