SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

#EUwomen4future: Inšpiratívne Slovenky vo výskume a inováciách

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Kampaň #EUwomen4future predstavuje výnimočné ženy aktívne vo výskume, inováciách, vzdelávaní, kultúre a športe.

Svojimi príkladmi tieto ženy odovzdávajú posolstvo, že rodová rovnosť je základom pre prosperujúcu a spravodlivú spoločnosť. Bez talentovaných profesionálok Európa nemôže a nebude napredovať.

Kampaň podporuje ženy a dievčatá v celej EÚ, ako aj mimo nej, aby hľadali príležitosti a napĺňali svoje profesionálne a osobné túžby.

Prezentuje prácu žien a oceňuje ich úspechy v oblastiach:

 • Veda, výskum a inovácie
 • Vzdelávanie a mládež
 • Kultúra
 • Šport

#EUwomen4budture sa tiež snaží:

 • šíriť povedomie o ženách v celej EÚ úspešných vo vyššie uvedených oblastiach;
 • napĺňať záväzok EÚ v oblasti rodovej rovnosti a odstraňovaní rodovej diskriminácie alebo predsudkov;
 • dávať do pozornosti úspešných odborníkov a odborníčky, s cieľom povzbudiť mladé dievčatá k štúdiu  v štyroch základných oblastiach – veda, technológie, inžinierstvo a matematika (STEM);
 • budovať siete na podporu ďalších žien a poskytovať pozitívne vzory.

Za Slovensko je súčasťou kampane 5 inšpiratívnych žien, z ktorých 4 pôsobia v oblasti vedy, výskumu, inovácií. Sú nimi:

 • Tatiana Kováčiková
 • Michaela Brchnelová
 • Emília Petríková
 • Jana Vitvarová
 • Elena Lupták

Ich príbehy si môžete prečítať tu.