SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky výbor regiónov si stanovil tri priority na roky 2020 – 2025

Aktualita

Oblasti
  • Iné

Dňa 2. júla 2020 prijal Európsky výbor regiónov (European Committee of the Regions, CoR) uznesenie, v ktorom stanovuje svoje tri hlavné priority na nasledujúcich päť rokov (2020 – 2025).

Európsky výbor regiónov sa ako politické zhromaždenie sa usiluje o to, aby sa Európska únia stala odolnejšou, udržateľnejšou a súdržnejšou vďaka väčšiemu zapojeniu regiónov a miest do navrhovania a vykonávania politiky EÚ.

Svoje priority definuje takto:

  1. Demokracia a budúcnosť Európskej únie: Cieľom prvej priority je s pomocou vedúcich predstaviteľov regiónov a miest ešte väčšmi priblížiť EÚ ľuďom. Všetky rozhodnutia EÚ a jednotlivých štátov by mali byť prijímané úrovni čo najbližšej k občanom v súlade so zásadou subsidiarity. Výbor sa bude naďalej snažiť zabezpečiť, aby budúce právne predpisy EÚ znížili administratívnu záťaž a náklady na implementáciu pre regióny, mestá a obce.
  2. Vybudovanie odolných miestnych a regionálnych komunít: Druhá priorita sa zameriava na súčasné výzvy, ktorým čelia obce, mestá a regióny, akými sú zvládnutie pandémie a ekologickej, digitálnej a demografickej transformácie, vrátane migračných tokov. Úspešné riešenie týchto problémov je možné iba vtedy, ak sa všetky miestne spoločenstvá stanú odolnejšími.
  3. Miestne orientované politiky EÚ: Tretia priorita vyzdvihuje súdržnosť ako základnú hodnotu, ktorá sa musí stať nosným pilierom všetkých politík EÚ. Poučením z krízy COVID-19 je, že súdržnosť nie je daná len peniazmi: je to hodnota, ktorá vedie udržateľný hospodársky rast, vytvára dlhodobo kvalitnú zamestnanosť a prináša miestne orientované politiky, ktoré zodpovedajú potrebám občanov.

Viac informácií: