SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky semester 2020: prijatie odporúčaní pre jednotlivé krajiny

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti
European Semester – ERGO response to the country reports

Dňa 20. júla 2020 prijala Rada Európskej únie (Rada EÚ) odporúčania a stanoviská na rok 2020 týkajúce sa hospodárskych politík členských štátov, ich politík zamestnanosti a fiškálnych politík, ako aj odporúčanie pre eurozónu.

Tohtoročné odporúčania pre jednotlivé krajiny zohľadňujú osobitný kontext pandémie COVID-19, ktorá v roku 2020 postihla krajiny EÚ aj celého sveta, a aktiváciu všeobecnej únikovej doložky v rámci Paktu stability a rastu 20. marca 2020.

Pokiaľ ide o krátkodobé opatrenia na zmiernenie následkov pandémie, odporúčania pre jednotlivé krajiny odrážajú tieto hospodárske priority:

  • investovať do prístupnosti, efektívnosti a odolnosti zdravotnej starostlivosti;
  • zachovať zamestnanosť a zaoberať sa sociálnymi dôsledkami krízy;
  • zamerať sa na výskum a vývoj;
  • zabezpečiť poskytovanie likvidity a stabilitu finančného sektora;
  • zachovanie jednotného trhu a obehu tovaru a služieb.

V strednodobom horizonte sa dôraz kladie na dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu a zároveň na prispievanie k zelenej a digitálnej transformácii.

Odporúčania boli poskytnuté všetkým 27 členským štátom aj Spojenému kráľovstvu, ktorá zostáva súčasťou analýzy európskeho semestra do 31. decembra 2020 v súlade s ustanovením dohody o vystúpení týkajúcim sa prechodného obdobia.

Prijatie odporúčaní je záverečným štádiom európskeho semestra 2020. Európska rada schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny a odporúčania pre eurozónu na svojom zasadnutí 17. – 18. júla 2020.

Odporúčania pre Slovensko

Odporúčania Rady Európskej únie pre Slovensko v slovenskom jazyku nájdete tu. Odporúčania boli poskytnuté na základe národného programu reforiem na rok 2020 a programu stability na rok 2020, ktoré Slovensko predložilo 18. mája 2020.

Súvislosti

Odporúčania vypracúva Európska komisia na základe svojho hodnotenia hospodárskych politík a rozpočtových stratégií vlád členských štátov EÚ, pričom vychádza z národných programov reforiem a programov stability alebo konvergenčných programov, ktoré členské štáty predkladajú každý rok v apríli.

Na základe tohto hodnotenia predloží Komisia každej krajine súbor návrhov odporúčaní (tzv. odporúčania pre jednotlivé krajiny), ktoré obsahujú politické usmernenia o tom, ako zvýšiť zamestnanosť a rast a zároveň zachovať zdravé verejné financie.

Rada EÚ následne tieto odporúčania a stanoviská pre jednotlivé krajiny prijme a poskytne vysvetlenia v prípadoch, keď odporúčania nezodpovedajú odporúčaniam navrhnutým Komisiou.

Viac informácií: