SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky klimatický pakt pre ekologickejšiu Európu

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Dňa 9. decembra 2020 spustila Európska komisia iniciatívu Európsky klimatický pakt, ktorá pozýva jednotlivcov, komunity a organizácie zapojiť sa do opatrení v oblasti klímy a tvorby ekologickejšej Európy.

Európsky klimatický pakt vytvára pre ľudí zo všetkých sfér priestor spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické riešenia. Pomocou online platformy, dialógu a výmen názorov s občanmi posilní spojenie medzi zelenou a digitálnou transformáciou. Pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody , ktorú Komisia predstavila minulý rok  ako plán premeny EÚ na spravodlivú, zdravú, udržateľnú a prosperujúcu spoločnosť.  V nej načrtnuté riešenia však môžu uspieť len vtedy, ak sa zapoja všetci a budú aktívne prispievať svojim dielom.

Komisia v otvorenej výzve ponúka jednotlivcom a organizáciám možnosť stať sa ambasádormi klimatického paktu. Ich úlohou bude ísť príkladom a zapájať svoje komunity do opatrení v oblasti klímy.

V úvodnej fáze budú prioritou opatrenia zamerané na štyri oblasti zaručujúce okamžité zlepšenie nielen v oblasti klímy a životného prostredia, ale aj zdravia a kvality života občanov: zelené plochy, zelená mobilita, hospodárne budovy a zelené zručnosti.

Otváracie podujatie

Dňa 16. decembra od 9:00 do 11:00 sa uskutoční online inaugurácia Európskeho klimatického paktu s výkonným podpredsedom EK Fransom Timmermansom. Súčasťou programu bude predstavenie prvých ambasádorov klimatického paktu EÚ, diskusia o plánovaných prísľuboch klimatického paktu a prednášky špeciálnych hostí o veciach, ktoré môžeme v boji proti zmene klímy robiť všetci.

Komisia počíta s mnohými rozmanitými opatreniami v oblasti klímy, ktoré sa v Európe už zaviedli, a adresuje jednotlivcom, podnikom a organizáciám občianskej spoločnosti výzvu, aby k nim organizovali sprievodné podujatia klimatického paktu. Tieto podujatia umožnia diskusie v rôznych jazykoch, aby sme zasiahli miestne komunity, zamerali sa na konkrétne témy či zdôraznili úlohu konkrétnych skupín alebo sektorov v klimatickom pakte.

Súvislosti

Európska komisia oznámila plány na Európsky klimatický pakt už v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyen uverejnených v júli 2019. Oznámenie o Európskej zelenej dohode z decembra 2019 obsahovalo podrobnejšie informácie o cieľoch klimatického paktu. Pri zostavovaní dnes uverejneného oznámenia sa zohľadnili aj výsledky otvorenej verejnej konzultácie prebiehajúcej v období od marca do júna 2020.

Viac informácií: