SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európske partnerstvo Circular Bio-based Europe hľadá členov svojho vedeckého výboru

Aktualita

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU ) zverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom zostaviť užší zoznam kandidátov na vymenovanie za členov svojho vedeckého výboru.

Spoločný podnik CBE, zriadený nariadením Rady z 19. novembra 2021, je partnerstvom medzi Európskou úniou a konzorciom Bio-based Industries (BIC), ktoré financuje projekty podporujúce konkurencieschopné obehové bioodvetvia v Európe. Spoločný podnik CBE je nástupcom spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) a v období 2021 – 2031 bude fungovať podľa pravidiel programu Horizont Európa.

Vedecký výbor je poradným orgánom spoločného podniku Circular Bio-Based Europe (CBE JU). Jeho cieľom je poskytovať poradenstvo o vedeckých prioritách, ktoré sa majú riešiť v pracovnom programe CBE JU v súlade so strategickým programom výskumu a inovácií a strategickým plánovaním programu Horizont Európa. Členovia výboru pomáhajú vyzdvihnúť vedecké výsledky programu, v prípade potreby navrhujú nápravné opatrenia na realizáciu programu a na žiadosť riadiacej rady CBE JU poskytujú nezávislé vedecké poradenstvo v konkrétnych otázkach.

Členovia vedeckého výboru CBE JU budú vymenovaní na tri roky s možnosťou predĺžiť svoje funkčné obdobie jedenkrát o ďalšie tri roky. Zamestnanci Európskej komisie, Spoločného výskumného centra (JRC), Konzorcia biopriemyslu (BIC) alebo riadnych členských organizácií BIC, ako aj úradníci členských štátov a vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov nie sú oprávnenými kandidátmi.

Vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckom výbore je možné podať do 23. januára 2022 do 12.00 hod.

Viac informácií:

Zverejnené 14.1.2022, slord