SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska únia vyčlenila na výskum eboly 24,4 milióna eur

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska únia zohráva aktívnu úlohu už od vypuknutia krízy. Na humanitárnu a rozvojovú pomoc  pre regióny postihnuté ebolou sa zaviazala  len Európska komisia uvolnit 180 miliónov EUR. Prostriedky sú vynaložené na okamžitú zdravotnú starostlivost, ako aj na informacné kampane, ktoré pomáhajú obmedzit  šírenie epidémie.  Viac informácií o opatreniach EÚ proti ebola môžete nájst tu.

 

Zoznam úspešných projektov, ktoré dostali financnú podporu je tu:

 

 Názov

 Koordinátor

 Suma

 Rozsah projektu

 EbolaVac 

GlaxoSmithKline Biologicals, Belgicko

 15 153 216 EUR  

Klinické skúšanie najpokrocilejšej potenciálnej vakcíny ChAd3-EBOV v Európe a v Afrike. Týmto skúšaním sa získajú rozsiahle dôkazy o bezpecnosti a schopnosti vyvolat ochrannú imunitnú reakciu, ako aj o najvhodnejšom harmonograme vakcinácie. Tieto skúšky sú nevyhnutné na štúdie obranného úcinku vakcíny, ktoré budú nasledovat po nich.

 REACTION 

Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM), Francúzsko

 2 575 810 EUR  

Štúdia bezpecnosti a úcinnosti Favipiraviru – antivirotika povoleného v prípade chrípky – realizovaná najskôr na modeli choroby u zvierat a neskôr na pacientoch s vírusovým ochorením ebola. Prvé výsledky sa ocakávajú po 6 mesiacoch.

 Ebola_tx 

Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Belgicko

 2 892 171 EUR  

Štúdia bezpecnosti, úcinnosti a praktických aspektov využívania celej krvi alebo plazmy ludí, ktorí chorobu prekonali, na liecbu pacientov s vírusovým ochorením ebola.

 EVIDENT 

Bernhard-Nocht-Institut fuer Tropenmedizin, Nemecko

 1 759 326 EUR  

Výskum interakcie vírusu ebola s hostitelom. Výskum prinesie nevyhnutné odpovede na otázky patofyziológie a prenosnosti ochorenia a pomôže lepšie riadit plánované klinické skúšanie vakcín a potenciálnu liecbu, ako aj dohlad nad pacientmi s vírusovým ochorením ebola.

 IF-EBOla 

Institut de Recherche pour le Developpement, Francúzsko

 1 992 770 EUR  

Štúdia bezpecnosti a úcinnosti použitia protilátok proti ebole produkovaných konmi ako pasívnej imunitnej liecby pacientov s vírusovým ochorením ebola.

 SPOLU: 

 24 373 293 EUR  

 

Zdroj: Európska komisia; 23.10.2014 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1194_sk.htm)