SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia prijala oznámenie pre medzinárodnú spoluprácu vo výskume a inováciách:

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia 14. septembra 2014 prijala nové oznámenie „Enhancing and focusing EU international cooperation in research and innovation: a strategic approach“.

Komunikácia prestavuje novú stratégiu pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií s dôrazom na implementáciu Horizontu 2020. Súčasťou komunikácie je tiež pracovný materiál, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie a analýzy.

Závery oznámenia:

 • úplná otvorenosť programu Horizont 2020 pre účastníkov z tretích krajín, čo európskym výskumným pracovníkom umožní spolupracovať s celosvetovou špičkou,
 • cielené činnosti medzinárodnej spolupráce s rozsahom a zameraním potrebným na maximalizáciu vplyvu,
 • vypracovanie viacročných plánov spolupráce s kľúčovými partnerskými krajinami a regiónmi,
 • posilnenie partnerstva Komisie, členských štátov a príslušných zainteresovaných strán,
 • podpora spoločných zásad vykonávania medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií,
 • posilnenie úlohy Únie v medzinárodných organizáciách a multilaterálnych fórach,
 • posilnenie vykonávania, riadenia, monitorovania a hodnotenia.

Viac informácií môžete nájsť tu.