SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia prijala 2 kľúčové stratégie pre zastavenie straty biodiverzity a vytvorenie zdravého a udržateľného potravinového systému

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Sustainability Brief - What is the EU Green Deal? - Irish Farmers ...

Dňa 20. mája 2020 prijala Európska komisia novú komplexnú stratégiu v oblasti biodiverzity s názvom „Biodiversity Strategy“, ktorej cieľom je pripomenúť obyvateľom EÚ význam dosiahnutia lepšieho zdravia prírody a stratégiu „Farm to Fork“ (Z farmy na stôl) pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém. Tieto dve stratégie sa vzájomne posilňujú a spájajú oblasti a subjekty, ako sú príroda, poľnohospodárstvo, podniky a spotrebitelia, aby spoločne pracovali na konkurencieschopnej a udržateľnej budúcnosti.

V súlade s Európskou zelenou dohodou (European Green Deal) sú navrhované ambiciózne kroky a záväzky na zastavenie straty biodiverzity v Európe a na celom svete a transformáciu našich potravinových systémov na globálny etalón konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, ako aj zdravia celej planéty, a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca.

Kríza COVID-19 ukázala, akí zraniteľní sa stávame v dôsledku prehlbujúcej sa straty biodiverzity a aký dôležitý je pre našu spoločnosť dobre fungujúci potravinový systém. Obe stratégie kladú občanov EÚ do centra pozornosti tým, že sa zaviažu zvýšiť ochranu pôd a morí, obnoviť degradované ekosystémy a etablovať EÚ ako lídra na medzinárodnej scéne v oblasti ochrany biodiverzity a budovania udržateľného potravinového reťazca.

 • Nová stratégia v oblasti biodiverzity: „Biodiversity Strategy“

Stratégia „Biodiversity Strategy“ sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity, ako je neudržateľné využívanie pôdy a morí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečistenie a invazívne nepôvodné druhy. Stratégia, ktorá bola prijatá počas pandémie COVID-19, je ústredným prvkom plánu obnovy EÚ, ktorý je rozhodujúci pre prevenciu a budovanie odolnosti voči možným budúcim ohrozeniam, príkladom ktorých je súčasná pandémia. Poskytuje aj okamžité obchodné a investičné príležitosti na obnovu hospodárstva EÚ. Jej cieľom je tiež, aby sa aspekt biodiverzity stal neoddeliteľnou súčasťou celkovej stratégie hospodárskeho rastu EÚ.

Stratégia navrhuje okrem iného stanovenie záväzných cieľov na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, zníženie znečistenia, ekologizáciu našich miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva a iných foriem poľnohospodárskych postupov šetrných k biodiverzite a zlepšenie zdravia európskych lesov. Stratégia prináša konkrétne kroky na to, aby sa obnova biodiverzity Európy  do roku 2030 stala reálnou, a to vrátane premeny najmenej 30% európskych pôd a morí na účinne spravované chránené územia. Najmenej 10% poľnohospodárskych oblastí by malo mať zároveň črty oblasti s vysokou diverzitou.

Opatrenia predpokladané v oblasti ochrany prírody, trvalo udržateľného využívania a obnovy prinesú miestnym spoločenstvám ekonomické výhody, vytvoria trvalo udržateľné pracovné miesta a rast. Finančné prostriedky vo výške 20 miliárd EUR ročne budú využívané na biodiverzitu prostredníctvom rôznych zdrojov vrátane fondov EÚ, vnútroštátneho a súkromného financovania.

Horizon Europe a biodiverzita

Budúci program Horizon Europe bude zahŕňať dlhodobý strategický výskumný program pre biodiverzitu so zvýšeným financovaním a misie programu významne prispejú k vyplneniu medzier v poznatkoch a nájdeniu riešení na zlepšenie zdravia ekosystémov a ich prínosu k ľudskému zdraviu. Okrem toho Komisia v roku 2020 zriadi aj nové znalostné centrum pre biodiverzitu (Knowledge Centre for Biodiversity) v úzkej spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou (European Environment Agency), ktoré bude podporovať spoluprácu a partnerstvo vrátane spolupráce medzi vedcami v oblasti klímy a biodiverzity.

 • Stratégia „Z farmy na stôl“: „Farm to Fork“

Stratégia „Farm to Fork“ umožní prechod na udržateľný potravinový systém v EÚ, ktorý zabezpečí potravinovú bezpečnosť a zabezpečí prístup k zdravej strave získanej z ozdravenej planéty. Zníži environmentálnu a klimatickú stopu potravinového systému EÚ a posilní jej odolnosť, ochráni zdravie občanov a zaistí živobytie hospodárskych subjektov. Stratégia stanovuje konkrétne ciele na transformáciu potravinového systému EÚ, vrátane zníženia používania pesticídov o 50%, zníženia používania hnojív minimálne o 20%, či dosiahnutia 25% poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude využívaná na ekologické poľnohospodárstvo. Navrhuje tiež ambiciózne opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola zdravá alternatíva pre občanov EÚ najjednoduchšia, vrátane lepšieho označovania s cieľom lepšie uspokojiť informačné potreby spotrebiteľov o zdravých a udržateľných potravinách.

Európski poľnohospodári, rybári a producenti z akvakultúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode na spravodlivejší a udržateľnejší potravinový systém. Dostanú podporu zo spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybolovu prostredníctvom nových foriem financovania, aby prevzali trvalo udržateľné postupy. Udržateľnosť ako nová značka Európy otvorí nové obchodné príležitosti a diverzifikuje zdroje príjmov pre európskych poľnohospodárov a rybárov.

Stratégia „Farm to Fork“ spojí a vyformuje odvetvia súvisiace s európskym potravinovým systémom na ďalšie desaťročia. Prisudzuje výskumu a inováciám v oblasti potravinových systémov kľúčovú úlohu pri umožňovaní vykonávania nevyhnutných zmien pre udržateľné potravinové systémy. Vyžaduje sa veľká mobilizácia výskumu, inovácií a investícií, aby sa vyvinuli, otestovali a demonštrovali vplyvné riešenia pre potravinový systém, ktoré pomôžu EÚ dosiahnuť ciele tejto stratégie.

Horizon Europe a stratégia „Z farmy na stôl“

Výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v kontexte stratégie. Práve oznámená výzva programu Horizont 2020 pre rok 2020 označená ako EU Green Deal a financovanie prostredníctvom oblasti „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“ v nadchádzajúcom rámcovom programe Horizon Europe budú dôležitým príspevkom k cieľom stratégie. Kľúčovými oblasťami výskumu spomínanými v oznámení sú mikrobióm, potraviny z oceánov, mestské potravinové systémy, ako aj zvyšovanie dostupnosti a zdroja alternatívnych bielkovín, ako sú rastlinné, mikrobiálne, morské a hmyzom založené bielkoviny a náhrady mäsa.

Obe stratégie majú v kontexte pandémie COVID-19 za cieľ posilniť odolnosť našej spoločnosti voči budúcim pandémiám a iným hrozbám, ako sú klimatické dopady, lesné požiare alebo potravinová neistota.

Stratégie majú tiež dôležité medzinárodné prvky. Stratégia „Biodiversity Strategy“ opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ ísť príkladom pri riešení globálnej krízy v oblasti straty biodiverzity. Cieľom stratégie „Farm to Fork“ je podpora globálneho prechodu k udržateľným potravinovým systémom v úzkej spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi.

Komisia zároveň vyzýva Európsky parlament a Radu, aby schválili tieto dve stratégie so všetkými ich záväzkami. Všetci občania a zainteresované strany sú pozvané, aby sa zapojili do rozsiahlej verejnej diskusie.

Celá tlačová správa o stratégiách je k dispozícii tu.

Viac informácií:

Tlačové materiály:

Dokumenty:

Webové sídla: