SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia predstavila program na posilnenie svojej úlohy v oblasti zdravotníctva

Aktualita

Európska komisia predstavila dňa 28. mája 2020 svoje plány na zvýšenie výdavkov pre oblasť zdravotníctva zo 413 miliónov EUR v súčasnom sedemročnom rozpočte na 9,4 miliárd EUR v nasledujúcom sedemročnom období, čo jej umožní posilniť svoju úlohu pri koordinácii politík v oblasti zdravotníctva na celom kontinente. Rozšírený rozpočet je súčasťou širšieho fondu na obnovu po kríze ochorenia COVID-19 s celkovou sumou 2 bilióny EUR, ktorý by EÚ mala spustiť v najbližších rokoch.

Svoje plány má Komisia docieliť prostredníctvom programu s názvom „EU4Health“, ktorý je ambicióznym a špecializovaným finančným programom na obdobie rokov 2021 – 2027. V kontexte ponaučenia získaného z krízy spojenej s ochorením COVID-19 je jeho cieľom vybudovať odolné zdravotnícke systémy naprieč EÚ tak, aby boli lepšie pripravené a vybavené do budúcnosti.

Prostredníctvom programu EU4Health investuje EÚ 9,4 miliárd EUR do nasledovných troch prioritných oblastí:

Riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb:

 • Zabezpečenie prevencie, pripravenosti, dohľadu a reakcie na cezhraničné zdravotné hrozby;
 • Zaistenie núdzových rezerv liekov, zdravotníckych pomôcok a iného zdravotníckeho materiálu;
 • Zriadenie pohotovostného tímu Únie pre zdravie, ktorý bude poskytovať odborné poradenstvo a technickú pomoc v prípade zdravotníckych kríz;
 • Koordinácia kapacít pohotovostnej zdravotnej starostlivosti.

Sprístupnenie a cenová dostupnosť liekov:

 • Uľahčenie dostupnosti liekov, zdravotníckych pomôcok a iných dôležitých zdravotníckych potrieb a ich cenové sprístupnenie pre pacientov a zdravotnícke systémy;
 • Presadzovanie obozretného a efektívneho využitia liekov ako antimikrobiálne látky;
 • Podpora inovatívnych medicínskych produktov a ekologickejšej výroby.

Posilnenie zdravotníckych systémov:

 • Zlepšenie prístupnosti, efektívnosti a odolnosti zdravotníckych systémov;
 • Zníženie nerovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti;
 • Riešenie problematiky neprenosných chorôb, ako je rakovina, a to zlepšením diagnostiky, prevencie a starostlivosti;
 • Výmena osvedčených postupov v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb;
 • Posilnenie networkingu prostredníctvom Európskych referenčných sietí (European Reference Networks) a jeho rozšírenie na oblasti infekčných aj neprenosných chorôb;
 • Podpora globálnej spolupráce v oblasti zdravotných problémov s cieľom zlepšiť zdravie, znížiť nerovnosti a zvýšiť ochranu pred globálnymi zdravotnými hrozbami.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, Stella Kyriakides, okrem toho uviedla, že časť  investícií bude určená aj na modernizáciu nemocničného vybavenia, ako je vybavenie na skríning rakoviny. Financovať sa budú aj referenčné siete EÚ v oblasti zriedkavých chorôb a nové školiace a výmenné programy pre zdravotníckych pracovníkov.

Nový program v oblasti zdravia „EU4Health“ nebude zahŕňať financovanie výskumu. To bude mať naďalej na starosť rámcový program Horizon Europe. Pomôže však zabezpečiť čo najlepšie využitie výsledkov výskumu a uľahčí podporu, rozširovanie a zavádzanie inovácií v oblasti zdravia.

Viac informácií o plánoch Komisie je k dispozícii tu a stručný prehľad programu EU4Health je dostupný tu.