SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia predstavila manifest na maximalizáciu prístupu k výsledkom výskumu v boji proti COVID-19

Aktualita

Oblasti
  • Iné
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 28. júla 2020 predstavila Európska komisia manifest na maximalizáciu prístupu k výsledkom výskumu v boji proti ochoreniu COVID-19.

Tento manifest stanovuje hlavné zásady pre príjemcov grantov EÚ na výskum v oblasti prevencie, testovania, liečby a očkovania proti koronavírusu, aby sa zabezpečilo, že výsledky ich výskumu budú prístupné pre všetkých a zaručia návratnosť verejných investícií.

Hlavnými zásadami manifestu sú:

  1. Bezodkladne sprístupniť vytvorené hmotné aj nehmotné výsledky výskumu verejnosti, napríklad na platforme Horizon Results, na existujúcej platforme na zdieľanie údajov medzi výskumníkmi alebo prostredníctvom existujúceho patentového združenia.
  2. Bezodkladne sprístupniť vedecké práce a výskumné údaje na základe FAIR zásad prostredníctvom predtlačových serverov alebo verejných archívov, vrátane práv pre ostatných vychádzať z poznatkov uverejnených v týchto publikáciách a s prístupom k nástrojom potrebných na ich validáciu. Konkrétne v prípade výskumných údajov o ochorení COVID-19 sa má zabezpečiť prístupnosť k týmto údajom prostredníctvom Európskej dátovej platformy COVID-19.
  • Pokiaľ je to možné, udeliť časovo obmedzené nevýhradné licencie bez licenčných poplatkov na ochranu práv duševného vlastníctva do jedného roka po tom, čo WHO vyhlási, že situácia s koronavírusom už viac nie je núdzová situácia v oblasti verejného zdravia medzinárodného záujmu („Public Health Emergency of International Concern“). Maximálna lehota udelenia licencie je do 1. januára 2022, pokiaľ príjemca neurčí inak. Tieto licencie sa budú udeľovať výmenou za záväzok držiteľov licencie, že budú rýchlo a širokospektrálne distribuovať výsledné produkty a služby za dodržania spravodlivých a primeraných podmienok s cieľom predchádzať, diagnostikovať, ošetrovať a obmedzovať šírenie ochorenia COVID-19.

Európska komisia sa usiluje, aby bol manifest dobrovoľne podporovaný a schválený zo strany verejných a súkromných zainteresovaných strán, ktoré využívajú finančné prostriedky EÚ, ako aj od iných výskumných organizácií, významných jednotlivcov a inštitúcií. Schválenie manifestu nemá právne dôsledky na podpísané granty. Doposiaľ bol manifest schválený niekoľkými organizáciami, akými sú: YERUN, EMBL, ALLEA, Knowledge Transfer Ireland, PSI Switzerland, Irish Agriculture and Food Authority, ESRF Francúzsko.

Táto iniciatíva je v súlade s niekoľkými medzinárodnými opatreniami, ako napríklad s uznesením COVID-19 prijatým dňa 19. mája 2020 Svetovým zdravotníckym zhromaždením a s výzvou Solidarity call for Action zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Viac informácií: