SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia podporí vznikajúce aliancie európskych univerzít ďalšími 34 miliónmi EUR z programu Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Dňa 24. júla 2020 Európska komisia oznámila, že každá zo 17 aliancií európskych univerzít vybraných v rámci prvej pilotnej výzvy Európske univerzity v programe Erasmus+ získa z prostriedkov programu Horizont 2020 doplnkovú podporu vo výške 2 miliónov EUR. Aliancie európskych univerzít budú vďaka tejto podpore schopné skúmať ďalšie možnosti integrácie a transformácie svojich výskumných a inovačných misií.

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie vysokoškolských inštitúcií z celej EÚ, ktoré sa spájajú v prospech študentov, učiteľov, výskumných pracovníkov a spoločnosti. Účelom doplnkovej podpory programu Horizont 2020 je prispieť k výskumno-inovačnému rozmeru európskych univerzít, v súlade so spoločnou  integrovanou  dlhodobou stratégiou a v synergii s ich vzdelávacím rozmerom.

17 aliancií európskych univerzít sa zameria na prioritné oblasti transformácie, ako je zdieľanie výskumno-inovačných infraštruktúr a zdrojov, zvýšenie atraktivity vedeckých kariér, posilnenie digitálnych infraštruktúr, prijatie zásad občiansky-prístupnej vedy, uľahčenie spolupráce s inými aktérmi, akými sú podniky, ako aj podpora zapojenia občanov a spoločnosti do výskumno-inovačného procesu.

Z programu Horizont 2020 je pre týchto 17 aliancií k dispozícii celkový rozpočet 34 miliónov EUR. Každá aliancia tak získa ďalšie 2 milióny EUR z programu Horizont 2020 na obdobie 3 rokov, aby začala počas tohto obdobia s implementáciou svojich plánov a pripravila tak pôdu pre ďalšie vysokoškolské inštitúcie v celej EÚ. Prostriedky z programu Horizont 2020 doplnia financovanie z programu Erasmus+, ktoré je dané v celkovej hodnote 5 miliónov EUR pre každú univerzitnú alianciu.

Komplementárne financovanie z oboch programov je dôležitým krokom pri posilňovaní interakcií medzi Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a Európskym výskumným priestorom (ERA). Neskôr v tomto roku bude podobná podpora programu Horizont 2020 dostupná pre ďalších 24 aliancií, ktoré boli nedávno vybrané v rámci druhej pilotnej výzvy Európske univerzity v rámci programu Erasmus+ a v ktorej zaznamenali úspech aj tri slovenské univerzity.

Súvislosti

V roku 2017 vyzvala Rada Európskej únie (Rada EÚ) Európsku komisiu, aby posilnila strategické partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v rámci EÚ a podporila vznik aspoň 20  „európskych univerzít“ do roku 2024.

Tieto aliancie vznikli prepojením univerzít z celej Európy aplikovaním prístupu „zdola-nahor“, čo znamená na základe vlastnej iniciatívy, bez určenia konkrétnych aliancií, či ich tematického zamerania zo strany Európskej komisie. Tieto aliancie umožnia študentom získať vysokoškolský titul kombináciou štúdia v niekoľkých krajinách EÚ a posilnia medzinárodnú konkurencieschopnosť univerzít v Európe. Komisia vyhlásila dve pilotné výzvy na predloženie návrhov v rámci pracovných programov Erasmus + na roky 2019 a 2020. Prvá pilotná výzva vyústila do výberu 17 aliancií európskych univerzít v roku 2019, druhá vyústila do výberu ďalších 24 aliancií v roku 2020.

Európske univerzity teraz majú ambicióznu misiu zameranú na vytvorenie bezprecedentnej úrovne inštitucionalizovanej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, čím sa mandát stáva systémovým, štrukturálnym a udržateľným. Cieľom európskych univerzít je vytvoriť:

  • spoločnú integrovanú dlhodobú stratégiu vzdelávania s väzbami na výskum, inovácie a spoločnosť ako celok;
  • európske „kampusy“ inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorý ponúka spoločné študijné programy, v ktorých môžu študenti, doktorandi a zamestnanci zažiť mobilitu na všetkých úrovniach štúdia;
  • európske tímy, ktoré tvoria poznatky a spoločne pomáhajú riešiť spoločenské výzvy prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu.

Európske univerzity by mali pôsobiť ako modely osvedčených postupov s cieľom naďalej zvyšovať kvalitu, medzinárodnú konkurencieschopnosť a príťažlivosť európskeho vysokoškolského vzdelávania. Program Erasmus+ podporuje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri ďalšom rozvoji existujúcich modelov spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a postupnom dosahovaní dlhodobej ambicióznej vízie európskych univerzít.

Viac informácií:

Pozrite si aj: