SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia otvorila výzvu pre expertov na pomoc s úlohami Inovačného fondu

Aktualita

Európska komisia spustila výzvu pre expertov, ktorí budú pomôžu Európskej komisii s úlohami Inovačného fondu (Innovation Fund). Výzva bola zverejnená dňa 31. januára 2020.

 

Inovačný fond je jeden z prvých a najrozsiahlejších globálnych finančných nástrojov Európskeho ekologického dohovoru, ktorý združí do roku 2030 približne 10 mld. EUR. Bude podporovať inovatívne nízko uhlíkové technológie a procesy v rozličných sektoroch:

  • výroba energie z obnoviteľných zdrojov, zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka,
  • energeticky intenzívne priemyselné odvetvia vrátane výroby produktov nahrádzajúcich produkty náročné na uhlík,
  • skladovanie energie.

Inovačný fond sa zameriava na spoločnosti a ich návrhy projektov budú posudzované na základe všeobecných kritérií, ktoré kladú dôraz na pripravenosť podnikov, potenciál inovácií a redukciu emisií.

 

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy (DG CLIMA) a Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) v súčasnosti hľadajú odborníkov, ktorí budú:

  • vyhodnocovať žiadosti na základe piatich výberových kritérií Inovačného fondu: vyhýbanie sa emisiám skleníkových plynov, stupeň inovácie, vyspelosť projektu, jeho škálovateľnosť a efektívnosť nákladov.
  • vykonať alebo preskúmať povinnú technickú a finančnú previerku (ang. due dilligence) inovačných investičných návrhov: technický rozsah, náklady, financovanie, realizácia, prevádzka, dopad na životné prostredie, postupy obstarávania, atď.
  • podporovať realizáciu nadväzujúcich aktivít a projektov stavajúcich na výsledkoch projektov financovaných z Inovačného fondu.

Registrovať sa je potrebné prostredníctvom nasledujúcej adresy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.

 

Záujemci sú vyzvaní k skorému podaniu žiadostí (do marca 2020): prví experti by mali byť vybratí v júni/júli 2020 a začať pracovať v novembri 2020. Experti, ktorí už sú registrovaní v databáze portálu Funding and Tenders), aby si aktualizovali svoju oblasť odbornosti a obrátili sa na Inovačný fond: https://ec.europa.eu/research/participants/experts/web/idashboard.

 

Vyberať sa bude z databázy na základe odborných a technických schopností tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Do úvahy sa tiež budú brať jazykové schopnosti a geografická, sektorová a rodová rovnováha.

 

Viac informácií: