SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia otvorila výzvu pre expertov na pomoc s úlohami Inovačného fondu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia spustila výzvu pre expertov, ktorí budú pomôžu Európskej komisii s úlohami Inovačného fondu (Innovation Fund). Výzva bola zverejnená dňa 31. januára 2020.

 

Inovačný fond je jeden z prvých a najrozsiahlejších globálnych finančných nástrojov Európskeho ekologického dohovoru, ktorý združí do roku 2030 približne 10 mld. EUR. Bude podporovať inovatívne nízko uhlíkové technológie a procesy v rozličných sektoroch:

 • výroba energie z obnoviteľných zdrojov, zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka,
 • energeticky intenzívne priemyselné odvetvia vrátane výroby produktov nahrádzajúcich produkty náročné na uhlík,
 • skladovanie energie.

Inovačný fond sa zameriava na spoločnosti a ich návrhy projektov budú posudzované na základe všeobecných kritérií, ktoré kladú dôraz na pripravenosť podnikov, potenciál inovácií a redukciu emisií.

 

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy (DG CLIMA) a Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) v súčasnosti hľadajú odborníkov, ktorí budú:

 • vyhodnocovať žiadosti na základe piatich výberových kritérií Inovačného fondu: vyhýbanie sa emisiám skleníkových plynov, stupeň inovácie, vyspelosť projektu, jeho škálovateľnosť a efektívnosť nákladov.
 • vykonať alebo preskúmať povinnú technickú a finančnú previerku (ang. due dilligence) inovačných investičných návrhov: technický rozsah, náklady, financovanie, realizácia, prevádzka, dopad na životné prostredie, postupy obstarávania, atď.
 • podporovať realizáciu nadväzujúcich aktivít a projektov stavajúcich na výsledkoch projektov financovaných z Inovačného fondu.

Registrovať sa je potrebné prostredníctvom nasledujúcej adresy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.

 

Záujemci sú vyzvaní k skorému podaniu žiadostí (do marca 2020): prví experti by mali byť vybratí v júni/júli 2020 a začať pracovať v novembri 2020. Experti, ktorí už sú registrovaní v databáze portálu Funding and Tenders), aby si aktualizovali svoju oblasť odbornosti a obrátili sa na Inovačný fond: https://ec.europa.eu/research/participants/experts/web/idashboard.

 

Vyberať sa bude z databázy na základe odborných a technických schopností tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Do úvahy sa tiež budú brať jazykové schopnosti a geografická, sektorová a rodová rovnováha.

 

Viac informácií: