SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Posledná a najväčšia tematická výzva Horizontu 2020 sa uzatvorí koncom januára 2021

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
The European Green Deal Call - Enterprise Europe Brussels

Dňa 22. septembra Európska komisia otvorila poslednú výzvu programu Horizont 2020 v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorá je financovaná z programu Horizont 2020, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020. Pracovný program s textom výziev nájdete ako Work Programme 2018-20 ako časť 20. Cross-cutting activities.

Green Deal Call je posledná a najväčšia výzva programu Horizont 2020. Investície, ktorých jadrom sú inovácie, urýchlia spravodlivý a udržateľný prechod na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050.

Aktuálna výzva sa v dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020. Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorými sa zaoberá, sú jej cieľom jasné a citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, avšak s perspektívou dlhodobej zmeny. Opatrení je menej, sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie – s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie.

Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v desiatich oblastiach.

Osem tematických oblastí odrážajúcich kľúčové pracovné línie Európskej zelenej dohody:

            1.         zvýšenie ambícií v oblasti klímy;

            2.         bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;

            3.         priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;

            4.         budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov;

            5.         udržateľná a inteligentná mobilita;

            6.         stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork);

            7.         biodiverzita a ekosystémy;

            8.         prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok.

K spomenutým ôsmim tematickým oblastiam patria i dve horizontálne oblasti, prostredníctvom ktorých sa usiluje o posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov. Dané oblasti ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Táto miliardová investícia prispeje k pokračujúcemu budovaniu európskych znalostných systémov a infraštruktúr. Výzva zahŕňa príležitosti na medzinárodnú spoluprácu pri riešení potrieb menej rozvinutých krajín, najmä v Afrike, v kontexte Parížskej dohody, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Termín na predkladanie návrhov (deadline) je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021.

V rámci Európskych dní výskumu a inovácií, ktoré sa uskutočnili online 22. až 24. septembra 2020, sa konal aj informačný deň o výzve programu Horizont 2020 v rámci Zelenej dohody spolu s priestorom pre sprostredkovateľov.

Súvislosti:

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je stratégia a plán Európskej komisie urobiť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent s udržateľným hospodárstvom, v ktorom sa na nikoho nezabúda.

Dosiahnutie tohto cieľa na rok 2050 si bude vyžadovať opatrenia vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva, vrátane:

 • investovania do technológií šetrných voči životnému prostrediu,
 • podpory inovácií v priemysle,
 • zavádzania ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy,
 • dekarbonizácie sektora energetiky,
 • zabezpečenia väčšej energetickej hospodárnosti budov,
 • spolupráce s medzinárodnými partnermi v záujme lepších globálnych noriem kvality životného prostredia.

Zdroj: ec.europa.eu , zverejnené: 17.09.2020

Viac informácií: