SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia hľadá kandidátov na pozíciu predsedu ERC

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Dňa 9. októbra 2020 vymenovala Európska komisia sedem expertov za členov nezávislej komisie zodpovednej za výber kandidátov na budúceho predsedu Európskej rady pre výskum (European Research Council, ERC).

Úlohou výberovej komisie bude vytvorenie užšieho zoznamu najlepších kandidátov na túto prestížnu pozíciu. Na základe konzultácií s vedeckou komunitou a otvorenej výzvy na podávanie prihlášok odovzdá výberová komisia svoje odporúčania Európskej komisii.

Nezávislá komisia pozostáva zo siedmich vysoko rešpektovaných osobností európskeho výskumu: 

  • Helga NOWOTNY (predsedníčka), bývalá predsedníčka
  • Pearl DYKSTRA, ERC Erasmus University Rotterdam
  • Tamás FREUND, Akadémia vied Maďarska
  • Jiří FRIML, Institute of Science and Technology, Rakúsko
  • Serge HAROCHE, Collège de France
  • Viola VOGEL, ETH Zürich
  • Fabio ZWIRNER, člen vedeckej rady ERC  

Predseda ERC by mal byť medzinárodne uznávaným vedcom, prominentným zástancom hraničného výskumu a veľvyslancom európskej vedy v Európe i mimo nej. Jeho misiou je ešte viac posilniť výkonnosť a prestíž ERC, ako aj európskej vedeckej základne v oblasti hraničného výskumu.

Európska komisia teraz žiada zástupcov organizácií a orgánov vedeckej a výskumnej komunity, aby prostredníctvom listu nominovali kandidátov na predsedu ERC. Komisia tiež vyzýva na predloženie individuálnych prihlášok.

Očakáva sa, že nový prezident ERC bude vymenovaný do konca prvého štvrťroka 2021. Funkčné obdobie je obmedzené na štyri roky s možnosťou jedného predĺženia.

Žiadatelia musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a nie je stanovená žiadna veková hranica.

Termín na predkladanie nominácií aj individuálnych prihlášok je 20. novembra 2020, 17:00 hod.

Celú správu nájdete tu.

Súvislosti

ERC udeľuje granty prostredníctvom otvorených výziev na projekty vedené začínajúcimi a etablovanými výskumnými pracovníkmi bez ohľadu na ich pôvod alebo miesto výkonu ich práce v Európe. Jediným kritériom výberu je vedecká excelentnosť. Vedecká rada, ako riadiaci orgán ERC, definuje jej stratégiu a metodiku vedeckého financovania. Skladá sa z 22 členov, ktorými sú významní vedci a odborníci zastupujúci vedeckú komunitu v Európe. Predseda ERC predsedá vedeckej rade, zabezpečuje jej vedúce postavenie a zastupuje ju navonok vo svete vedy. Predsedu vymenúva Európska komisia na základe nezávislého a transparentného postupu vyhľadávania kandidátov dohodnutého s vedeckou radou ERC, vrátane konzultácií s vedeckou komunitou.

Viac informácií: