SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EUA predstavila víziu pre akademický sektor do roku 2030

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultura, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Rakovina
 • Misia: Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody
 • Misia: Zdravé pôdy a potraviny
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 4. februára 2021 zverejnila Európska asociácia univerzít (EUA) dokument obsahujúci víziu podpory rozvoja Európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA) a Európskeho výskumného priestoru (ERA). Cieľom dokumentu je poskytnúť univerzitám užitočné usmernenie pri príprave ich nových inštitucionálnych stratégií v kontexte európskeho vysokoškolského vzdelávania v rýchlo meniacom sa svete.

Dokument je motivovaný súčasnou dobou transformácie poháňanou mnohými ekonomickými, politickými a environmentálnymi tlakmi a prebiehajúcou pandémiou. Transformácia tiež prebieha vývojom rámcových podmienok pre univerzitný sektor na európskej úrovni v súvislosti s rozvíjajúcim sa Európskym vzdelávacím priestorom (EEA) a revitalizovaným Európskym výskumným priestorom (ERA), ktoré sa usilujú o spoločné politické smerovanie.

Tento dokument je výsledkom rozsiahlych konzultácií a rokovaní s členmi a partnermi EUA počas šesťmesačného obdobia v roku 2020. Zameriava sa najmä na udržateľnosť, dôležitosť otvorenosti, úlohu univerzitných misií a spôsob, ako túto víziu premeniť na realitu.

Viac informácií: