SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA fórum pre prechod a nový Európsky výskumný priestor

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultura, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Rakovina
 • Misia: Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody
 • Misia: Zdravé pôdy a potraviny
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnilo prvé zasadnutie v rámci nového ERA fóra pre prechod (ERA Forum for Transition), cieľom ktorého je navrhnúť a zlepšiť novú agendu a riadenie Európskeho výskumného priestoru (ERA), jeho iniciatív a činností.

ERA Fórum pre prechod je po organizačnej stránke zriadená ako oficiálna expertná skupina Európskej komisie. Jeho členmi sú zástupcovia 27 členských štátov EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Islandu. Expertnej skupine predsedá Európska komisia, ktorá zabezpečuje aj sekretariát. V rámci Fóra budú taktiež do prace zapojení zástupcovia záujmových skupín a iní relevantní odborníci.

Vytvorenie tejto skupiny je potvrdením vysokej priority, ktorú dáva Európska komisia novému Európskemu výskumnému priestoru a zároveň aktívnej úlohy, ktorú chce Komisia pri napredovaní ERA zohrávať. Zdôrazňuje to aj skutočnosť, že komisárka Mariya Gabriel osobne otvorila prvé zasadnutie Fóra.

Myšlienkou vytvorenia tejto skupiny je vývoj nového ERA v spolupráci Európskej komisie a členských štátov. Expertná skupina má obrovské pracovné nasadenie a náročnú agendu, ktorá si bude vyžadovať silné odhodlanie a konštruktívny prístup zástupcov členských štátov aj jednotlivých útvarov Európskej komisie. Už prvé stretnutie preukázalo pozitívnu atmosféru a veľkú mieru porozumenia pre tak významný spoločný projekt.

Prvou úlohou skupiny bude prispieť k vytvoreniu tzv. „Paktu pre výskum a inovácie“, ktorý by sa mal objaviť vo forme návrhu odporúčania Rady do júla 2021. Pakt by mal obsahovať tieto prvky:

 1. spoločné hodnoty a princípy pre výskum a inovácie v Európe;
 2. spoločné dohodnuté prioritné oblasti pre činnosť ERA (horizontálne a tematické);
 3. spoločné prístupy k „mechanike“ implementácie na európskej/národnej úrovni (napríklad v kontexte tzv. Európskeho semestra).

V počiatočnej fáze pracovného programu sa Fórum zameria na pilotné iniciatívy ERA uvedené v záveroch Rady o novom ERA z 1. decembra 2020. Neskôr má skupina prispieť k vytvoreniu prvého politického programu ERA s konkrétnymi činnosťami a časovým harmonogramom, návrhu nového riadenia o ERA a nového monitorovacieho mechanizmu.

Skupina sa bude stretávať v priebehu celého roka 2021 a to priemerne každé tri týždne. Prehodnotenie riadenie ERA by sa malo zamerať na vytvorenie stáleho fóra od roku 2022, s cieľom riadiť a koordinovať ďalšiu implementáciu.