SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EP a Rada dosiahli predbežnú dohodu o regionálnom a kohéznom financovaní EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020

Dňa 8. decembra oznámili Európsky parlament a Rada EÚ dosiahnutie predbežnej politickej dohody o novom rámci pre regionálne investície. Na obdobie rokov 2021-2027 je určený rozpočet viac ako 240 miliárd EUR. Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) a Kohézny fond sú súčasťou budúceho viacročného finančného rámca, ktorý je potrebné prijať pred prijatím právnych predpisov pre jednotlivé fondy.

Zatiaľ čo EFRR pokrýva všetky regióny v celej Európe, Kohézny fond je zameraný na členské štáty, ktorých hrubý národný príjem na obyvateľa je nižší ako 90% priemeru EÚ. Návrh nariadenia, na ktorom sa dohodli EP a Rada EÚ, zjednodušuje pravidlá pre tieto dva fondy a stanovuje rozsah ich podpory na nasledujúcich sedem rokov.

Zdroje EFRR podporia digitálny a ekologický prechod financovaním projektov v širokej škále oblastí, ako sú výskum a inovácie, digitalizácia služieb, energetická účinnosť, obnoviteľná energia, obehové hospodárstvo a biodiverzita. EFRR aj Kohézny fond prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov v súlade s cieľom EÚ, ktorým je klimatická neutralita do roku 2050. V dôsledku pandémie COVID-19 boli prijaté nové ustanovenia na posilnenie odolnosti proti katastrofám.

Podľa budúceho nariadenia o spoločných ustanoveniach sa určuje päť politických cieľov:

  • konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa;
  • ekologickejší prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo smerom k čistému nízkouhlíkovému hospodárstvu a odolnej Európe;
  • prepojenejšia Európa;
  • sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa;
  • Európa bližšie k svojim občanom.

Celé znenie návrhu nariadenia o EFRR a kohéznom fonde (na ktoré sa predtým vzťahovali dve samostatné nariadenia) budú spoluzákonodarcovia finalizovať v prvých mesiacoch roku 2021 za portugalského predsedníctva Rady EÚ.

Viac informácií: