SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIC a EIT podpísali memorandum o posilnenej spolupráci

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
  • Horizont Európa
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
Save the date: The new winning combination for Europe's innovators | EIT

Dňa 8. januára 2021 oznámila Európska komisia podpísanie memoranda o porozumení medzi Európskou radou pre inovácie  (European Innovation Council, EIC) a Európskym inovačným a technologickým inštitútom (European Institute of Innovation & Technology , EIT).

Cieľom tohto memoranda je posilniť spoluprácu EIC-EIT a podporovať tak najlepších európskych podnikateľov. To umožní inovátorom, inovatívnym malým, stredným a začínajúcim podnikom, inštitúciám vysokoškolského vzdelávania a výskumným organizáciám získať kvalitné podporné služby na rýchlejšie a účinnejšie zavádzanie a rozširovanie inovácií.

Táto dohoda tiež posilní podporu, ktorú EIC a EIT už teraz poskytujú tisíckam inovatívnych začínajúcich podnikov, ako aj malým a stredným podnikom, pri rozširovaní sa v Európe a zabezpečí im prístup k poradenským službám a sieťam. Obe iniciatívy spoja svoje sily najmä na urýchlenie podpory vysoko inovatívnych začínajúcich podnikov a na koordináciu úsilia na podporu žien-inovátoriek, aj z menej zastúpených regiónov. Dohoda tiež umožní zdieľať údaje a informácie o inovatívnych začínajúcich, malých a stredných podnikoch, ktoré podporujú, vrátane meraní ich dosiahnutých výsledkov.

Na dosiahnutie týchto cieľov vytvoria poradná rada EIC a správna rada EIT stálu štruktúrovanú spoluprácu prostredníctvom spoločnej pracovnej skupiny, pravidelných skúmaní a spoločného komunikačného úsilia. Podporia to príslušné implementačné agentúry a útvary Komisie.

Memorandum o porozumení sa uskutočnilo na základe podpísania predbežnej dohody v septembri 2020 medzi EIC a prvými znalostnými a inovačnými spoločenstvami EIT KICs  (EIT Climate, EIT Digital a EIT InnoEnergy), ako aj súborom pilotných akcií medzi EIC a štyrmi KIC EIT.

Súvislosti

EIC a EIT sú súčasťou širšieho ekosystému, ktorý EÚ zavádza v rámci programu Horizon Europe , nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, ktorý má mnohým európskym podnikateľom poskytnúť príležitosť stať sa poprednými svetovými spoločnosťami. Medzi ďalšie doplnkové iniciatívy patrí priemyselná stratégia, stratégia MSP, stratégia digitálnej Európy a obnovený Európsky výskumný priestor (ERA).

Európska rada pre inovácie (EIC), ktorá je v súčasnosti v pilotnej fáze, podporuje výskumné tímy, začínajúce podniky, malé a stredné podniky pri vývoji prielomových vysokorizikových inovácií s veľkým dopadom, ktoré prispievajú k cieľom Európskej zelenej dohody a Plánu obnovy pre Európu. EIC poskytuje priamu finančnú podporu, investičné príležitosti a odbornú prípravu pre prelomové inovačné projekty. EIC nedávno predstavilo EIC fond, ktorý má byť najväčším počiatočným kapitálovým fondom v Európe a ktorý je určený na priťahovanie investícií rizikového kapitálu a ďalších vplyvných investorov. Táto kľúčová novinka sa plnohodnotne spustí spolu s programom Horizon Europe v prvých mesiacoch roku 2021.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je najväčšou európskou inovačnou sieťou s viac ako 2 000 partnermi z popredných obchodných, výskumných a vzdelávacích organizácií spolupracujúcich vo viac ako 60 inovačných uzloch po celej Európe. EIT posilňuje schopnosť Európy inovovať poháňaním riešení naliehavých globálnych výziev a rozvíjaním podnikateľských talentov na zabezpečenie udržateľného rastu a kvalifikovaných pracovných miest v Európe. Inštitút podporuje rozvoj dynamických celoeurópskych partnerstiev – znalostných a inovačných spoločenstiev (EIT KICs) – medzi špičkovými spoločnosťami, výskumnými laboratóriami a univerzitami. Komunita EIT ponúka širokú škálu inovačných a podnikateľských aktivít v celej Európe, ako napríklad kurzy podnikateľského vzdelávania, výskumné projekty zamerané na inovácie a služby v oblasti zakladania a urýchľovania podnikania.

Viac informácií: