SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Dodatočná výzva Eurostars by mala byť vyhlásená už čoskoro

Aktualita

Oblasti
  • Iné
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)

Program Eurostars, ktorý je jedným zo strategických nástrojov medzivládnej siete EUREKA, pripravuje dodatočnú výzvu na podporu výskumu, vývoja a inovácií blízkych trhu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

Eurostars podporuje malé a stredné podniky (MSP) vykonávajúce výskum a vývoj prostredníctvom inovatívnych medzinárodných projektov. Program je otvorený akejkoľvek technologickej inovácii a podporuje projekty v počiatočnom štádiu zamerané na vývoj prototypov. Svojim prístupom zdola nahor podporuje Eurostars vývoj rýchlo obchodovateľných inovatívnych produktov, procesov a služieb, ktoré pomáhajú zlepšovať každodenný život ľudí na celom svete.

Európska komisia a medzivládna sieť EUREKA momentálne spolupracujú na zabezpečení schválenia novej dodatočnej výzvy. Pokiaľ bude úspešne schválená, predpokladané otvorenie bude začiatkom decembra 2020 a termín uzávierky začiatkom februára 2021. Následne budú projekty vyhodnotené (do 3 mesiacov od uzávierky) a vybrané projekty sa začnú realizovať 6 mesiacov po uzávierke výzvy. Maximálna dĺžka trvania projektu je 3 roky.

Kto sa môže zapojiť do výzvy Eureka Eurostars?

Žiadateľ o grant musí byť súčasťou konzorcia zloženého z najmenej dvoch navzájom nezávislých partnerov, ktorí majú sídlo v najmenej dvoch rôznych krajinách Eurostars. Vedúcim tohto konzorcia by mal byť MSP vykonávajúci výskum a vývoj. Typické konzorcium pozostáva z 3 partnerov. Medzi partnerov konzorcia môžu patriť ďalšie MSP, akademickí partneri, výskumné organizácie alebo veľké spoločnosti. Každý partner v rámci konzorcia by mal mať prospech z projektu Eurostars a mal by ponúkať kľúčové odborné znalosti umožňujúce realizáciu projektu.

Na čo je určené toto financovanie?

Týmto financovaním sa má preukázať koncepcia. Do dvoch rokov po ukončení projektu by mal byť finálny produkt na trhu alebo by mali začať jeho klinické skúšky. Aktivity pre biologické vedy často zahŕňajú všetky predklinické vývojové kroky až po malú štúdiu na človeku (skríning zlúčenín, štúdie účinnosti / toxicity, farmakokinetika atď.). Projekt je hodnotený z hľadiska inovácie, spolupráce a z ekonomického hľadiska.

Pravidlá financovania sa určujú pre jednotlivé krajiny. Rozpočet, miera financovania, pravidlá predkladania a ďalšie podmienky závisia od krajiny partnera, a teda sa budú líšiť medzi partnermi v konzorciu. V priemere bude celková dotácia na celý projekt 1,5 milióna EUR, rozdelená medzi partnerov.

Záujemcovia by mali poznať svoj národný koordinačný orgán a v prípade záujmu o program hľadať potrebnú podporu národných projektových koordinátorov EUROSTARS, ktorí záujemcov prevedú prihlasovacím procesom a poskytnú informácie o národných pravidlách a postupoch financovania. Národné pravidlá sa tiež aplikujú v otázkach duševného vlastníctva (IPR). Informácie pre každú krajinu EUROSTARS, vrátane Slovenska, sú dostupné tu.

Viac informácií: