SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Zmena pravidiel štátnej pomoci pre urýchlenie výskumu, vývoja, testovania a výroby produktov a podporu hospodárstva

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia prijala zmenu, na základe ktorej sa rozširuje pôsobenie dočasného rámca štátnej pomoci, ktorý bol prijatý dňa 19. marca 2020. Cieľom tohto opatrenia je umožniť členským štátom urýchliť výskum, testovanie a výrobu produktov súvisiacich s bojom proti pandémii koronavírusu, udržiavať zamestnanosť a ochraňovať pracovné miesta a tiež podporovať ekonomiku v čase pandémie ochorenia COVID-19. Pozmenený dočasný rámec dopĺňa v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci celý rad ďalších možnosti, ktoré majú členské štáty k dispozícii na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov ochorenia COVID-19.

Pozmenenie rozširuje dočasný rámec tým, že ustanovuje ďalších päť druhov pomocných opatrení zahŕňajúcich podporu výskumu a vývoja, ktorý súvisí s novým koronavírusom. V pozmenení sa uvádza, že „s cieľom pomôcť pri riešení súčasnej krízy v zdravotníctve, môžu členské štáty poskytnúť pomoc vo forme priamych grantov, návratných preddavkov alebo daňových výhod pre akýkoľvek relevantný výskum a vývoj, ktorý sa týka boja proti koronavírusu. Projektom cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi sa môžu udeliť bonusy.“.

Celé znenie zmeny dočasného rámca nájdete tu.

Zmenený dočasný rámec ostane v platnosti do konca decembra 2020. V záujme právnej istoty Komisia pred týmto dátumom posúdi, či treba lehotu predĺžiť.

Komisia navyše priebežne posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia na doplnenie súboru nástrojov, vďaka ktorým by členské štáty mohli podporiť hospodárstvo v týchto ťažkých časoch a pomôcť podnikom po kríze sa rýchlo postaviť na nohy. Do úvahy prichádzajú aj ďalšie zmeny dočasného rámca. V tejto súvislosti Komisia analyzuje aj existujúce štátne pravidlá, aby overila súlad so zásadami schválenými v dočasnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom.

Viac informácií: