SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Výzva na vytvorenie inovatívnych partnerstiev medzi regiónmi EÚ na obnovu po pandémii

Aktualita

Oblasti
  • Iné
  • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020

Dňa 27. júla 2020 vyhlásila Európska komisia výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu.

Cieľom tejto výzvy je pomôcť regiónom využiť nové príležitosti vyplývajúce z krízy, rozvíjať svoju odolnosť a pri oživení najviac postihnutých odvetví, akými sú zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a digitálnej transformácie.

V rámci tejto výzvy sa Európska komisia usiluje vzbudiť záujem regionálnych orgánov a iných zainteresovaných strán (univerzít, výskumných centier, podnikateľských klastrov a MSP) o nadnárodné partnerstvá zamerané na uľahčenie komercializácie a rozšírenie medziregionálnych inovatívnych projektov a na stimulovanie podnikateľských investícií. Partnerstvá musia byť zložené z regionálnych orgánov aspoň 4 krajín EÚ a mali by v čo najväčšej miere zastupovať celý hodnotový reťazec, zahŕňajúci oblasť výskumu, podnikania, verejnej správy a koncových užívateľov z rôznych krajín.

Výzva bude podporovať medziregionálne partnerstvá v 4 tematických oblastiach:

1. rozvoj zdravotníckeho hodnotového reťazca,

2. bezpečnosť a nakladanie so zdravotníckym odpadom,

3. udržateľný a digitálny cestovný ruch,

4. rozvoj vodíkových technológií v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka.

Výzva je otvorená do 7. septembra 2020.

Viac informácií: