SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Výskumno-inovačné opatrenia EÚ v boji s novým ochorením

Aktualita

 

Výskum a inovácie zohrávajú zásadnú úlohu pri hľadaní vakcíny a nových presných metód diagnostiky a liečby COVID 19. Európska komisia od januára 2020, kedy sa prvé prípady nákazy objavili aj v Európe, podniká niekoľko krokov a mobilizuje finančné prostriedky na zastavanie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

Dňa 30. januára 2020 zverejnila komisia osobitnú výzvu venovanú koronavírusu s pôvodným rozpočtom 10 mil. EUR z osobitného fondu pre núdzový výskum v programe Horizont 2020.  Vďaka dodatočnej mobilizácií finančných prostriedkov, vzhľadom na rozsah prepuknutia choroby a potenciál predložených výskumných projektov, sa rozpočet pre výzvu navýšil na celkovú sumu 47,5 miliónov EUR.  

Hodnotitelia tak mohli vybrať na financovanie až 17 excelentných projektov, ktoré celkovo spájajú 136 výskumných tímov v rámci celej EÚ a aj mimo nej. Projekty začali v najbližších dňoch pracovať na vývoji vakcín, diagnostických testov, nových liečebných postupov a systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Výskumné tímy tiež budú mať zabezpečený efektívny systém zdieľanie dát na lepšiu koordináciu výsledkov a lepšie informovanie verejnosti. Viac informácií nájdete tu.

Prebiehajúce projekty zamerané na pripravenosť a reakciu na ohniská nákazy

Počas trvania programu Horizont 2020 a 7. rámcového programu (FP7), Európska komisia investovala značné prostriedky do výskumu, inovácií a nových technológií, ktoré sa tiež venovali verejnému zdraviu, epidémiám, či reakcii lekárskych systémov na podobné výzvy. Medzi projekty, z ktorých výsledkov môžeme teraz čerpať informácie a hľadať čo najlepšie riešenia na efektívne zvládnutie súčasnej situácie patria:  

  • Projekt PREPARE, ktorý podporuje pripravenosť nemocníc v Európe a zvyšuje porozumenie dynamiky prepuknutia choroby. Tento projekt zvýšil svoje úsilie v oblasti reakcie na novú pandémiu ochorenia COVID 19 na režim reakcie v treťom stupni, čiže režim najvyššej a akútnej odozvy. Výskumníci z projektového tímu PREPARE okamžite začali realizovať klinické výskumné štúdie o SARS-CoV-2 v celej Európe. Činnosti vykonávané programom PREPARE sa plánujú a vykonávajú v úzkej spolupráci s partnerskými sieťami a Európskou komisiou a v súlade s WHO a ECDC. Projekt získal od EÚ finančné prostriedky vo výške 24 miliónov EUR.
  • Európsky vírusový archív – GLOBAL (EVA-GLOBAL alebo EVAg), virtuálna zbierka pre ľudské, živočíšne a rastlinné vírusy, ktorá doteraz reagovala na viac ako 1.200 žiadostí, poskytuje prístup k materiálu potrebnému na diagnostiku infekcie koronavírusy3. Dotácia z EÚ na zabezpečenie fungovania archívu je vo výške 12,2 milióna EUR.
  • Európska komisia spolupracuje s poskytovateľmi financovania obdobného výskumu prostredníctvom siete Globálna výskumná spolupráca v oblasti pripravenosti na infekčné choroby (GloPID-R). Cieľom siete je vytvoriť účinnú a rýchlu reakciu na vypuknutie ochorenia prostredníctvom koordinácie výskumného programu a riešenia prioritných výskumných potrieb. Grant EÚ na podporu GloPID-R 2 je vo výške 1,3 milióna EUR.
  • VEO je nový projekt programu Horizont 2020, ktorý sa spustil v januári 2020 a ktorý pracuje na diagnostike a získavaní údajov vrátane využívania sociálnych médií. Grant z EÚ na fungovanie projektu je 15 miliónov EUR.
  • MOOD je tiež nový projekt, ktorý sa začal v januári 2020 a ktorý sa týka získavania údajov a poskytovania epidemického modelovania. Dotácia z EÚ je vo výške 14 miliónov EUR.

Úloha európskych a inovačných partnerstiev v boji proti koronavírusu

Iniciatíva pre inovačné lieky (IMI), verejno-súkromné ​​partnerstvo medzi EÚ a farmaceutickým priemyslom prostredníctvom jej združenia EFPIA, vyhlásila dňa 3. marca 2020 osobitnú zrýchlenú výzvu na predloženie výskumných návrhov s finančnou dotáciou z programu Horizont 2020 45 miliónov EUR. Celková investícia mohla dosiahnuť až 90 miliónov EUR. Výzva IMI vyzýva na predloženie návrhov projektov na vývoj liečby a diagnostiky na lepšie zvládnutie prepuknutia choroby COVID-19 a na zvýšenie pripravenosti na možné budúce prepuknutie choroby. Viac informácií nájdete tu.

Prostredníctvom súčasného portfólia IMI sa do výskumu týkajúceho sa vírusu SARS-CoV-2 aktívne podieľajú tieto projekty:

  • Zoonotic anticipation and readyness (ZAPI) – výskumný projekt, ktorého cieľom je vytvoriť nové platformy a technológie, ktoré uľahčia rýchlu, koordinovanú a praktickú reakciu na nové infekčné choroby. Projekt sa zameriava na koronavírusy, a preto sa niektoré jeho výsledky môžu použiť aj pri súčasnej situácii.
  • VALUE-Dx – projekt sa zameriava na infekcie dýchacích ciest v komunitných zariadeniach, ale zistenia projektu budú pravdepodobne relevantné aj pre iné vírusové infekcie, ako je nový COVID-19.
  • Boj proti bakteriálnej rezistencii v Európe (COMBACTE-NET), ktorý je zameraný na budovanie silných klinických, laboratórnych a výskumných sietí v celej Európe a vytvoril celoeurópsku sieť kliník a nemocníc pre efektívnejšie a rýchlejšie testovanie nových liečebných stratégií, sieť mikrobiologických laboratórií na podporu diagnostiky pacientov a identifikáciu najvhodnejších spôsobov liečby a na validáciu diagnostických testov.

Medzi ďalšie iniciatívy a projekty, ktoré určite môžu prispieť k lepšiemu chápaniu vírusu a jeho liečby sú:

Všetky informácie na jednom mieste

Európska komisia vytvorila novú webovú stránku, kde sú zhromaždené informácie o dostupnej podpore Európskej komisie pre vedcov, výskumníkov a inovátorov, ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané.

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

Zdroj: EK-European Commision research actions on coronavirus