SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Stanovisko strategického fóra SFIC k medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií v boji proti pandémii

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (SFIC), ktoré je jedným zo špecializovaných zložení Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee, ERAC) zverejnilo svoje stanovisko s názvomInternational R&I cooperation in view of the global COVID-19 pandemic“.

V tomto stanovisku SFIC zdôrazňuje, že k porazeniu pandémie ochorenia COVID-19 bude možné dôjsť jedine pomocou vedy založenej na koordinovanom medzinárodnom úsilí.

SFIC oceňuje rôzne výskumné a inovačné činnosti (vrátane projektov programu Horizont 2020 s 18 projektmi v hodnote celkovo 48,5 milióna EUR), ktoré boli rýchlo zavedené na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, ale tiež zdôrazňuje, že na medzinárodnej úrovni je spolupráca stále nedostatočná.

SFIC preto požaduje mobilizáciu medzinárodného úsilia a vyčlenenie zdrojov na podporu predovšetkým rozvojových krajín v boji s krízou. Navrhované opatrenia zahŕňajú posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií a koordináciu akcií s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v boji proti COVID-19, vrátane zdieľania výsledkov výskumu a príslušných údajov.

Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (EEAS), členské štáty a asociované krajiny tiež nabáda k lepšiemu využitiu potenciálu nástrojov vedeckej diplomacie, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšej výmene informácií týkajúcich sa výskumu.

Celé stanovisko SFIC si môžete prečítať tu.