SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Skupina akademických vydavateľstiev podporí výskum koronavírusu sprístupnením svojich publikácií verejnosti

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia sa svojim podpisom pridala k signatárom výzvy smerom ku komunite akademickým vydavateľstiev, ktorou bola vyzvaná, aby neodkladne umožnila otvorený prístup k odborným publikáciám a údajom ohľadne výskumu COVID-19, a to prostredníctvom verejných úložísk. Cieľom tejto výzvy je podporiť prebiehajúce celosvetové výskumné úsilie pre zabezpečenie verejného zdravia.

Na výzvu sprístupniť výskumné údaje ohľadne COVID-19 už reagovalo 37 skupín komunity akademických vydavateľstiev.

Žiadosť sa vzťahuje na všetky doposiaľ uverejnené články a tiež na všetky nadchádzajúce, ktoré sa zverejnia počas trvania pandémie. Tento krok je tiež v súlade s podporou EÚ pre „Plán S“ – európsku iniciatívu, ktorej cieľom je zavedenie úplného a okamžitého otvoreného prístupu k výskumným publikáciám.

Pôvodnú výzvu vo forme listu podpísali hlavní vedeckí poradcovia, ministri a iní vedúci predstavitelia z Austrálie, Brazílie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Japonska, Nového Zélandu, Portugalska, Kórejskej republiky, Singapuru, Španielska, Spojeného kráľovstva, USA a tiež Európska komisia.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel, uviedla, že oceňuje túto dôležitú medzinárodnú iniciatívu, ktorá zdôrazňuje nutnú potrebu spolupráce a poskytovania prístupu k výskumu a k údajom potrebným pre výskum nielen výskumníkom v Európe, ale aj celosvetovo. Otvorený prístup je podľa nej v EÚ už hmatateľnou realitou a preto môže byť EÚ vďaka vedeckej odbornosti, technologickému rozvoju a inovačnej kapacite príkladom pre zvyšok sveta. Tento prístup zároveň umožňuje efektívne spolupracovať s medzinárodnými partnermi.

Viac informácií vrátane listu nájdete TU

Viac informácií:

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.