SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Predĺženie lehôt pre výzvy programu Horizont 2020 v oblasti zdravia

Aktualita

Európska komisia predĺžila lehotu na podávanie návrhov pre všetky témy v rámci výziev: H2020-SC1-BHC-2018-2020, H2020-SC1-DTH-2018-2020 a H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020.

1. Výzva H2020-SC1-BHC-2018-2020. Nový termín uzávierky je 4. jún 2020.

Táto výzva sa zameriava na zladenie lepšieho zdravia a zdravého starnutia s potrebou rozvíjať udržateľné zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti a možnosti rastu v odvetviach zdravotníckeho priemyslu. Rozsah výzvy je od prevencie, diagnostiky, stratifikovaných prístupov, prediktívnej toxikológie, vývoja nových terapeutických prístupov vrátane zdravotníckej techniky a pokrokových liečebných postupov až po integráciu systematických digitálnych riešení pre zdravie a dôstojné starnutie.

Výzva sa zameriava na 6 tematických oblastí:

  1. Personalizovaná medicína
  2. Inovatívny zdravotnícky priemysel
  3. Infekčné ochorenia a zlepšenie globálneho zdravia
  4. Inovatívne systémy zdravotnej starostlivosti
  5. Pochopenie úlohy životného prostredia vrátane klimatických zmien pre zdravie a blahobyt
  6. Podporovanie digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti

2. Výzvy H2020-SC1-DTH-2018-2020 a H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020. Nový termín uzávierky je 18. jún 2020.

Cieľom výzvy H2020-SC1-DTH-2018-2020 je podpora manažmentu zdravia a blahobytu popri posilňovaní zapájania občanov a uľahčovaní transformácie zdravotnej starostlivosti do digitálnej podoby. Má sa zabezpečiť lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a udržateľnosť zdravotníckych systémov. Táto výzva má prispieť k maximalizácii potenciálu digitálnej ekonomiky v zdravotníckom sektore s cieľom udržateľného rozvoja v prospech spoločnosti, životného prostredia a občanov.

Výzva H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 sa zameriava na multidisciplinárne technológie a riešenia v zdravotníctve so zameraním na umelú inteligenciu, vysokovýkonnú výpočtovú techniku a kybernetickú bezpečnosť s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť osobných údajov a ochranu infraštruktúr zdravotnej starostlivosti.

  • Odporúčame: European Research Area (ERA) Corona Platform

Novo založená platforma ERA Corona v rámci Funding & Tenders portálu združuje dôležité informácie týkajúce sa posunov uzávierok aktuálne otvorených výziev na predkladanie návrhov v programe Horizont 2020 v reakcii na súčasnú krízu ochorenia COVID-19.

Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 v slovenčine nájdete na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

Viac informácií: