SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Otvorený prístup v rámci projektov zameraných na výskum koronavírusu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Bold plan to take European open access initiative global in 2019 ...

Výskumníci majú možnosť využívať nasledovné 2 platformy a tiež si pomôcť sprievodcom publikovaním v otvorenom prístupe v rámci výskumných projektov súvisiacich s COVID-19:

1. COVID-19 Data Portal  

Platforma na zdieľanie údajov medzi výskumníkmi s názvom „COVID-19 Data Portal“ bola vytvorená s cieľom uľahčiť zdieľanie údajov a analýzu a tiež urýchliť výskum v oblasti koronavírusu. Platforma umožní výskumníkom nahrávať, sprístupňovať a analyzovať referenčné údaje a odborné súbory údajov týkajúce sa koronavírusu a bude hlavným vstupným bodom fungovania širšieho projektu, Európskej dátovej platformy COVID-19 (viac o nej sa dočítate v našom článku tu.

 2. The Horizon Results Platform

Platforma pre propagáciu výsledkov projektov spadajúcich pod program Horizont 2020 s názvom „The Horizon Results Platform“  vytvorila osobitnú sekciu venovanú výsledkom relevantným pre projekty týkajúce sa COVID-19. Projekty patriace pod program Horizont 2020 tam môžu nájsť pokyny, ako preniesť svoje výsledky na platformu v týchto usmerneniach.

3. Sprievodca publikovaním v otvorenom prístupe k projektom patriacim pod Horizont 2020, ktoré sa týkajú COVID-19, SARS-CoV-2 a súvisiacich tém

Európska komisia vytvorila sprievodcu v otvorenom prístupe k projektom Horizont 2020, ktoré sa zaoberajú COVID-19, SARS-CoV-2 a podobnou tematikou (vrátane odkazov na relevantné zdroje). Hlavným účelom vytvorenia tohto sprievodcu  je usmerniť príjemcov projektov (a všetky zainteresované strany) v súvislosti s veľmi dôležitými prvkami, ako je otvorený prístup k publikáciám, výskumným údajom a iným relevantným výstupom výskumu počas trvania súčasných výnimočných podmienok. Sprievodca ďalej poskytujú podrobné informácie o užitočných zdrojoch a príslušných iniciatívach pre možné synergie.