SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Narušenie realizácie projektov, dodatočné náklady a zrušenie ciest v rámci programu Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia zverejnila v sekcii o často kladených otázkach (FAQ) na portáli Funding & Tenders informáciu súvisiacu s postupom pri narušení implementácie projektov Horizont 2020, vzniku dodatočných nákladov a zrušení ciest kvôli pandémii ochorenia COVID-19.

Komisia približuje možnosť uplatňovania článku 51 vzorovej dohody o grante (Model Grant Agreement, MGA) programu Horizont 2020, ktorý upravuje prípad vyššej moci (force majeure). Príjemcovia sa naň môžu spoliehať iba v prípade, že nie sú schopní plniť si svoje zmluvné povinnosti z dôvodu nezvyčajných a nepredvídateľných udalostí, ktoré nemôžu nijako ovplyvniť. Tieto prípady preto nie sú považované za porušenie zmluvy. Nutným predpokladom je informovanie Komisie a výkonných agentúr o prerušení projektu žiadateľmi. Okrem toho musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby bola škoda spôsobená prerušením projektu nízka (napr. včasné zrušenie objednávok alebo ciest). Všetky prípady budú posudzované jednotlivo.

Podľa vysvetlení v anotovanej MGA, by dodatočné náklady vzniknuté z dôvodu vyššej moci (napr. náklady na reorganizovanie podujatia) mali v zásade hradiť príjemcovia. Avšak, nový článok FAQ sľubuje možnosť refundácie týchto nákladov, pokiaľ sa neprekročí maximálna výška grantu. Tieto náklady musia spĺňať všeobecné podmienky na refundáciu a nesmú byť už hradené z iného zdroja. To isté platí aj pre náklady za cesty, ktoré sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu uskutočniť.

Viac informácií sa dozviete tu.