SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: JPI HDHL predlžuje lehoty pre výzvy PREVNUT a PREPHOBES

Aktualita

Spoločná programová iniciatíva Zdravým stravovaním za zdravý život (Joint Programming Initiative „A healthy diet for a healthy life“ – JPI HDHL) reaguje na epidémiu ochorenia COVID-19 posunutím termínov pre podávanie návrhov na aktuálne otvorené výzvy PREVNUT a PREPHOBES:

  • Termín uzávierky výzvy s názvom „Vývoj cielenej výživy na prevenciu podvýživy u starších dospelých ľudí (PREVNUT)“ bol posunutý zo 7. apríla 2020 na 12. máj 2020. Cieľom tejto výzvy je podporovať nadnárodné a medzidisciplinárne výskumné projekty, ktoré by pomohli zabrániť podvýžive u starších ľudí.
  • Termín uzávierky pre výzvu „Prevencia nezdravého nárastu hmotnosti a obezity v rozhodujúcich fázach života (PREPHOBES)“ bol posunutý z 3. apríla 2020 na 7. máj 2020. Cieľom tejto výzvy je financovať špecializované nadnárodné výskumné konzorciá s cieľom poskytnúť informácie o inovačných stratégiách na prevenciu alebo zníženie nadváhy a obezity u definovaných cieľových skupín obyvateľstva na základe určitých životných etáp. Viac sa môžete dočítať tu.

Spoločná programová iniciatíva JPI HDHL patrí medzi partnerstvá verejného sektora a zameriava sa na zosúladenie národných stratégií výskumu, vývoja a inovácií a na financovanie nového výskumu s cieľom uľahčiť porozumenie vzťahov medzi stravou, fyzickou aktivitou a zdravím. V rámci iniciatívy JPI HDHL spolupracuje 26 krajín, s cieľom zosúladiť tvorbu výskumných programov a financovanie nových typov výskumu v oblasti jedla, výživy, zdravia a fyzickej aktivity slúžiacej na prevenciu alebo minimalizovanie chronických chorôb spojených so stravovacími návykmi.

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

Viac informácií: