SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Informácie pre MSCA komunitu

Aktualita

Akcie Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) poskytujú členom a manažérom projektov MSCA aktuálne informácie v súvislosti s krízou COVID-19.

Prepuknutie epidémie COVID-19 zapríčinilo veľké obmedzenia mnohým vedcom, projektom a organizáciám, vrátane tých, ktoré pracujú s projektami, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ. Z toho dôvodu sa Európska komisia snaží poskytovať aktuálne informácie všetkým výskumníkom a bežiacim projektom v rámci MSCA.

Výskumní pracovníci, projektoví manažéri a záujmové strany majú prístup k informáciám týkajúcich sa dôležitých noviniek a iniciatív, aktualizácií výziev alebo často kladených otázok (FAQs), a tiež sa môžu dozvedieť o inšpiratívnych príbehoch, ako vedci a projekty MSCA pracujú na riešeniach proti šíreniu koronavírusu a jeho vážnejším dopadom na spoločnosť.

INFORMÁCIE PRE ČLENOV A MANAŽÉROV PROJEKTU MSCA

  • Webová stránka MSCA ku COVID-19

Pre výskumných pracovníkov a projektových manažérov v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) bola spustená webová stránka za účelom poskytovania aktuálnych informácií. Táto webová stránka obsahuje informácie o iniciatívach EÚ týkajúcich sa ochorenia COVID-19, ako aj informácie o predĺžení výziev. Viac informácií: Webová stránka MSCA ku COVID-19

  • Platené predĺženie aktivít MSCA Individual Fellowships (Individuálne štipendiá)

Európska komisia zverejnila svoju reakciu na online petíciu, ktorá žiada platené rozšírenia pre členov MSCA. Podľa tejto reakcie, prijímatelia MSCA (hostiteľské inštitúcie) sú vyzývaní, aby pokračovali vo svojich prebiehajúcich projektoch aj napriek tomu, že výskumné a vzdelávacie aktivity nie je možné realizovať podľa plánu. Aj počas krízy COVID-19 musia zabezpečiť dodržiavanie pracovných podmienok, ktoré boli stanovené v dohode o grante, a tie platia aj v prípade práce na diaľku.

Viac informácií: Reakcia Európskej komisie na online petíciu: Informačný list

  • FAQs ohľadom Platformy pre výskum/inovácie v súvislosti s koronavírusom

Európsky výskumný priestor (European Research Area, ERA) prevádzkuje centrálnu Platformu v súvislosti s koronavírusom (ERA Corona Plarform), kde zhromažďuje všetky informácie o tom, ako môže súčasná kríza ovplyvniť výskumné a inovačné projekty. Niektoré z najčastejšie kladených otázok koordinátorov alebo členov projektu MSCA je možné nájsť na stránke platformy.

  • Sprievodca pre otvorený prístup pre projekty programu Horizont 2020 zamerané na témy COVID-19, SARS-CoV-2 a príbuzné

Európska komisia vyzýva projekty pracujúce na témy COVID-19, SARS-CoV-2 a príbuzné, aby umožnili okamžitý otvorený prístup k ich publikáciám, dátam a výsledkom. Pre podporu tohto cieľa bol zverejnený sprievodný dokument, ktorý vysvetľuje princípy FAIR dát, otvoreného prístupu a spôsobov riadenia dát.

  • COVID-19 Data Portal

Európska komisia spolu s ďalšími partnermi spustila Európsku platformu údajov o COVID-19 s cieľom umožniť rýchle zhromažďovanie a zdieľanie dostupných údajov z výskumu. Nová platforma poskytne otvorené, dôveryhodné a viacúrovňové európske i globálne prostredie, v ktorom môžu výskumníci ukladať a zdieľať súbory údajov, ako sú sekvencie DNA, bielkovinové štruktúry, údaje z predklinického výskumu a klinického skúšania, ako aj epidemiologické údaje. Viac informácií tu.

  • Správy Výkonnej agentúry pre výskum

Správy Výkonnej agentúry pre výskum (Research Executive Agency, REA) v súvislosti s koronavírusom ponúkajú odporúčania koordinátorom a členom projektu MSCA, ktorých projekty alebo aktivity boli ovplyvnené prepuknutím ochorenia COVID-19.

V snahe minimalizovať narušenia spôsobené ochorením COVID-19 na kontinuitu činností REA zverejnila správu, kde podrobne popisuje najnovšie rozhodnutia prijaté na úrovni Európskej komisie, ktoré majú dopad na manažment výskumných aktivít. Táto správa tiež obsahuje dôležité odkazy a informácie ohľadom výziev, hodnotenia a expertov, riadenia grantov a odkazy na FAQs pre manažérov a členov projektu.

ĎALŠIE SÚVISIACE INFORMÁCIE

  • Spoločná reakcia EÚ

Európska komisia koordinuje Spoločnú reakciu EÚ na vypuknutie pandémie COVID-19. Viac informácií o práci Európskej komisie v súvislosti so zmierňovaním dopadov pandémie môžete nájsť tu.

  • Koronavírus: online vzdelávacie možnosti

Webová stránka Európskej komisie pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravila pre študentov, učiteľov a vychovávateľov výber online zdrojov a nástrojov, ktoré môžu využívať v čase krízy COVID-19.

  • Výskum v oblasti koronavírusu a pandémie financovaný z prostriedkov Európskej komisie

Európska komisia je na čele, čo sa týka podpory výskumu a koordinácie európskeho a globálneho úsilia v boji proti šíreniu koronavírusu, vrátane pripravenosti na pandémie a iné epidémie. Odkazy na niektoré výskumy môžete nájsť na stránkach výskumu a inovácií v oblasti koronavírusu.

Informácie o ďalších výskumných a inovačných činnostiach je možné nájsť aj na stránke podpory výskumných oblastí.

MSCA NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Sociálne médiá MSCA sú neustále aktualizované o nové informácie pre projektových koordinátorov a partnerov MSCA, rovnako ako aj príbehy o najlepších partneroch a projektoch MSCA, ktorí sa snažia nachádzať riešenia na výzvy, ktoré so sebou prinášajú koronavírusy a ďalšie infekčné ochorenia.

MSCA je možné nájsť tu: