SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Globálne opatrenia EÚ na boj proti pandémii

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 8. apríla 2020 predstavila Európska komisia a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (v súčasnosti Josep Borrell) plány, ako EÚ pomocou rozsiahlych a cielených opatrení podporí partnerské krajiny v ich boji proti pandémii spôsobenej koronavírusom. Kolektívne opatrenia EÚ budú zamerané na zvládnutie bezprostredne hroziacej zdravotnej krízy a z toho vyplývajúcich humanitárnych potrieb, na posilnenie systémov partnerských krajín v oblasti zdravia, vody a sanitácie, ako aj ich kapacity v oblasti výskumu a pripravenosti na boj proti pandémii a na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov.

Na podporu týchto akcií EÚ zabezpečí partnerským krajinám finančnú pomoc vo výške viac ako 15,6 miliárd EUR z existujúcich zdrojov na vonkajšiu činnosť EÚ. Z týchto prostriedkov je vyčlenených 2,8 miliardy EUR na podporu výskumných, zdravotníckych a vodných systémov. Čo sa týka výskumu, EÚ bude financovať ďalší výskum týkajúci sa diagnostiky, liečby a prevencie, a hneď ako bude k dispozícií vakcína, zabezpečí sa urýchlené schválenie a dotovanie vakcín a ich doručenie do ohrozených krajín.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Koronavírus, s ktorým dnes bojujeme, je problémom celého sveta. Ak chceme zabrániť tomu, aby sa tento vírus v budúcnosti nekontrolovateľne šíril ďalej a opäť ohrozoval aj obyvateľov Európy, je užitočné poskytnúť včasnú pomoc aj iným krajinám. EÚ je pripravená koordinovať silnú medzinárodnú reakciu na pandémiu, ktorú môžeme spoločne poraziť len jednotným prístupom a spoluprácou.

Viac informácií: