SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Európska komisia zriaďuje európsky tím vedcov na posilnenie koordinácie a zdravotných protiopatrení v EÚ

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia dnes zriadila dňa 17. marca 2020 poradný výbor pre pandémiu COVID-19 zložený z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov, aby vypracoval usmernenia EÚ týkajúce sa vedeckých opatrení a koordinovaných opatrení manažmentu rizík. Výboru vytvorenému na základe mandátu členských štátov EÚ predsedá predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen spolupredsedá komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides.

Pre Ursulu von der Leyen je zriadenie výboru dôležité v rámci zachovania koordinácie úrovni EÚ a systematického zohľadňovania vedeckých odporúčaní pri prijímaní politických rozhodnutí.

Poradný výbor bude Komisii poskytovať poradenstvo v týchto oblastiach:

 • formulovanie protiopatrení, ktoré sa majú adresovať všetkým členským štátom v súlade s rôznymi štádiami epidémie v EÚ ako celku a pri zohľadnení konkrétnych okolností jednotlivých členských štátov,
 • identifikácia a zmiernenie závažných medzier, nezrovnalostí alebo nedostatkov v opatreniach, ktoré sa na obmedzenie šírenia a riadenia šírenia pandémie COVID-19 prijali alebo majú prijať, a to aj v rámci klinického riadenia a liečby, a na prekonanie jej dosahu,
 • prioritizácia zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporné opatrenia, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni EÚ,
 • následne odporúčanie politických opatrení na riešenie a zmierňovanie dlhodobých následkov pandémie COVID-19.

Výbor sa skladá zo siedmich členov zo šiestich členských štátov, ktorí budú konať samostatne a nezávisle. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska agentúra pre lieky (EMA) a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) sa zapoja ako pozorovatelia.

Členovia výboru budú rokovať aspoň dvakrát týždenne, ak nie častejšie, prostredníctvom videokonferencií, a to na základe otázok predložených Komisiou alebo z vlastnej iniciatívy.

Prvé oficiálne stretnutie výboru sa konalo v stredu 18. marca. Komisia zverejnila online na webovej lokalite výboru program a súvisiace dokumenty tejto skupiny s cieľom zabezpečiť transparentnosť a koordinovanú komunikáciu o protiopatreniach EÚ na boj proti šíreniu tejto epidémie.

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

Viac informácií:

Zdroj: Tlačová správa EK