SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: CERIC zriadil špecializovaný rýchly prístup k vybraným nástrojom na podporu výskumu

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskum Covid-19
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Konzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru (angl. Central European Research Infrastructure Consortium – CERIC) zriadilo špecializovaný rýchly prístup k vybranému počtu nástrojov na uľahčenie výskumu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Tento rýchly prístup umožní prístup k vybraným nástrojom pre výskum v oblasti ochorenia COVID-19, ktorý bude naplánovaný do jedného mesiaca od podania návrhu na základe hodnotenia jeho uskutočniteľnosti, a to bez nutnosti podstúpiť bežný hodnotiaci postup.

Nástroje k dispozícii:

Zariadenie pre jadrovú magnetickú rezonanciu (Nuclear magnetic resonance (NMR) facility) v Ľubľane

 Zariadenie Technickej univerzity v Graz (TUGraz)

 SOLARIS Národné synchrotrónové radiačné centrum (National Synchrotron Radiation Centre) v Krakove

Kvôli cestovným obmedzeniam v niektorých krajinách bude uprednostňovaný diaľkový prístup.

Návrhy je možné podávať cez systém VUO tu. Po registrácii/vytvorení konta pokračujte na odkaz „Submit a new FAST TRACK related to COVID-19 research”.

Všetky informácie nájdete na tomto odkaze.

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.