SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COST posúva termín uzávierky na výzvu roku 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Program COST – Európska spolupráca vo vede a technike (European Cooperation in Science and Technology) oznámil dňa 18.3. 2020 predĺženie termínu podávania projektových návrhov v reakcii na prepuknutie choroby COVID-19.

Otvorená výzva na COST 2020 (OC-2020-1) sa odlkladá o 6 mesiacov a nahrádza pôvodný termín uzávierky z 29. apríla 2020 na 29. októbra 2020. Rozhodnutie odložiť výzvu sa prijalo s cieľom poskytnúť výskumným pracovníkom potrebný čas na vypracovanie ich návrhov vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou.

Na webovej stránke COST bola tiež vytvorená špeciálny link venovaný reakcii COST na koronavírus, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať.

Ďalšie informácie bude COST zdieľať aj prostredníctvom ich elektronického newslettra a sociánych sietí, kde môžete informácie priebežne sledovať a odoberať. Všetky relevantné linky a viac informácií nájdete na stránke COST.