SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

CELL MODEL SYSTEMS SUMMER SCHOOL

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Zameriavať sa bude na na rôzne témy. Záujemcovia musia poslať prihlášku do 20. apríla 2015. Musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie z jednej z oblasti ako  fyzika, matematika, inžinierstvo, chémia, biológia alebo medicína. Potrebné sú tiež znalosti z expermentálneho výskumu.  Uprednostnení budú kandidáti s PH.D. titulom pod 35 rokov, ktorí majú menej ako päťročnú skúsenosť s výskumom. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom emailu na adresu cms3.cnr@gmail.com, na ktorý je nutné zaslať životopis spolu s odporúčaním od učiteľa/profesora, ktorý je o Vašej práci informovaný.

Všetky potrebné informácie, rovnako ako aj zoznam prednášok a podrobný program, sú dostupné na oficiálnej internetovej stránke http://www.cms3.cnr.it/.