SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktualizovaný akčný plán pre oblasť Atlantického oceánu EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Medzinárodná spolupráca
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Európska komisia prijala v závere júla 2020 aktualizovaný akčný plán pre udržateľné, odolné a konkurencieschopné modré biohospodárstvo v oblasti Atlantického oceánu EÚ, ktorý sa vzťahuje na Francúzsko, Írsko, Portugalsko a Španielsko. Modré hospodárstvo zahŕňa všetky hospodárske aktivity týkajúce sa oceánov, morí a pobrežia a usiluje sa o udržateľné využívanie morských zdrojov pre hospodársky rast, lepšiu kvalitu života a vytváranie pracovných miest so zameraním na ochranu zdravia morských ekosystémov.

Aktualizovaný akčný plán sa zameriava na podporu udržateľného námorného hospodárstva a vytváranie pracovných miest ako dôležitej súčasti procesu zotavovania sa Európy po pandémii COVID-19. Prostredníctvom aktivít pre ochranu morského a pobrežného prostredia a aktivít zaisťujúcich zdravý oceán tiež prispeje k napĺňaniu cieľov Európskej zelenej dohody (EU Green Deal).

Aktualizovaný akčný plán sa zameriava na kompenzovanie nepriaznivých sociálno-ekonomických dôsledkov krízy a navrhuje konkrétne opatrenia na rozvoj modrej ekonomiky v oblasti Atlantického oceánu riešiace výzvy, akými sú napríklad:

  • Zníženie emisií skleníkových plynov a rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom podpory výskumu a investícií do energie z morských obnoviteľných zdrojov (okrem veternej energie na mori), pre ktorú má Atlantický oceán obrovský potenciál;
  • Boj proti znečisťovaniu morí – podporovaním ekologickej lodnej dopravy a koordináciou opatrení proti morskému odpadu;
  • Vytváranie nových pracovných miest – riešením nedostatkov v zručnostiach v odvetviach modrej ekonomiky a podporou spolupráce medzi strediskami odbornej prípravy EÚ a podnikmi;
  • Prispôsobenie sa zmene klímy zlepšením pozorovania pobrežia a navrhnutím a podporovaním nákladovo efektívnych opatrení na ochranu pobrežia.

Hlavnými zdrojmi financovania budú európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), vrátane budúceho programu územnej spolupráce v oblasti Atlantického oceánu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (EFNR). Okrem vnútroštátneho a regionálneho financovania sa akčný plán bude spoliehať aj na zdroje programu Horizon Europe, Nástroju na prepojenie Európy (CEF), programu LIFE a inovačné finančné nástroje spravované Európskou investičnou bankou (EIB), ako napríklad program InvestEU pre dekarbonizáciu a obehové hospodárstvo.

Finančné prostriedky z programu Horizon Europe budú použité na podporu námorných projektov a informovanie výskumných pracovníkov o začlenení možných projektov do daného politického rámca.

Súvislosti

Európska komisia prijala námornú stratégiu pre oblasť Atlantického oceánu v roku 2011 ako reakciu na opakované výzvy na ambicióznejšiu, otvorenejšiu a účinnejšiu spoluprácu v oblasti Atlantického oceánu.

V roku 2013 Európska komisia zaviedla akčný plán pre oblasť Atlantického oceánu na vykonávanie tejto stratégie, ktorýposkytol rámec pre dynamický rozvoj projektov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Pôvodný akčný plán preukázal svoje výsledky prostredníctvom realizovania 1 200 nových námorných projektov zameraných predovšetkým na ochranu životného prostredia, zlepšenie prepojenia a sociálne začlenenie v atlantickej oblasti. Tieto projekty spolu predstavujú investície vo výške takmer 6 miliárd EUR.

Viac informácií: