SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktualizácia často kladených otázok na platforme ERA Corona

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Platforma ERA Corona v rámci portálu Funding & Tenders je miestom oficiálnych odpovedí na často kladené otázky (FAQ) v súvislosti s krízou ochorenia COVID-19 a riadením projektov programu Horizont 2020.

FAQ obsahuje opakujúce sa otázky zaslané rôznym orgánom: Research Enquiry Service and Participant Validation, IT Helpdesk, eProcurement Helpdesk, koordinátorom jednotlivých výziev a sieti národných kontaktných bodov (NCP) pre program Horizon 2020. Sekcia FAQ je pravidelne aktualizovaná o nové otázky a odpovede.

Najnovšie Európska komisia aktualizovala sekciu o dva nové články odpovedajúce na otázky:

1. Prispeje EÚ na platy výskumných pracovníkov pracujúcich v rámci programu Horizont 2020 po dobu, keď nemohli pracovať v dôsledku opatrení na obmedzenie šírenia COVID-19?

Otázka adresuje riadenie osobných nákladov v prípade, kedy pracovníci nemajú možnosť práce z domu, avšak musí im byť vyplácaný ich príjem. Pre niektoré projekty bola táto záležitosť problematická, keďže za normálnych okolností nebolo možné tieto náklady vykazovať ako náklad hradený z prostriedkov EÚ. Článok uvádza, že bude možné tento pracovný čas vykázať ako absenciu z výnimočných dôvodov. Celá odpoveď TU.

2. Ako môžu príjemcovia v dôsledku vypuknutia ochorenia COVID-19 riešiť možné oneskorenia pri dokončovaní projektových úloh, aby bolo konzorcium schopné predložiť záverečnú správu a prijať finančné prostriedky?

Príjemcovia musia prijať kroky v závislosti od toho, či už presiahli alebo nie 90% grantu, na ktorý mali nárok. Celá odpoveď TU.

Návod kde hľadať centralizované informácie o európskom výskume a inováciách v čase koronavírusu nájdete tu.